Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 385

Άρθρο 385: Αυθαίρετα του νόμου 720/1977 - Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 20, 21 του νόμου 1337/1983)

 

1. Τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν υπαχθεί στο νόμο 720/1977 και βρίσκονται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμών προ του 1923 ακολουθούν τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου που εφαρμόζονται για τα λοιπά αυθαίρετα των αυτών περιοχών. Οι βεβαιωμένες εισφορές του νόμου 720/1977 εξακολουθούν να οφείλονται. Αν δεν έχουν βεβαιωθεί εισφορές, βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 720/1977. Στις περιπτώσεις αυτές δεν οφείλεται η ειδική εισφορά αυθαιρέτου του άρθρου 383.

 

2. Τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν υπαχθεί στο νόμο 720/1977 και βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου κρίνονται το καθένα χωριστά και μπορεί να χαρακτηρισθούν ως εξαιρούμενα της κατεδάφισης, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 387. Για την κρίση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και οι διαδικασίες που ορίζονται με βάση την παράγραφο 8 του άρθρου 383 στα άρθρα 396 έως 409. Αν το αυθαίρετο κτίσμα, κατά την κρίση αυτή, δεν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση οι εισφορές του νόμου 720/1977 συμψηφίζονται στα έξοδα κατεδάφισης, εκτός αν την κατεδάφιση κάνει οικειοθελώς ο ενδιαφερόμενος, οπότε η εισφορά αυτή επιστρέφεται άτοκα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κανονίζεται ο τρόπος επιστροφής της εισφοράς στην παραπάνω περίπτωση.

 

3. Μπορεί να εξαιρεθούν από την υποβολή δηλώσεων κατά το επόμενο άρθρο οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από την 31-01-1983 και βρίσκονται σε οικισμούς που παρουσιάζουν στασιμότητα ανάπτυξης και οι οποίοι προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται σε παραδοσιακούς οικισμούς.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.