Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 386

Άρθρο 386: Αυθαίρετα πριν την 31-01-1983 - Αναστολή κατεδάφισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 15 παράγραφοι 1, 2 και 3 και 39 του νόμου 1337/1983, άρθρο 8 παράγραφος 7 και άρθρο 9 παράγραφος 9 του νόμου 1512/1985, άρθρο 2 παράγραφος 4 του νόμου 1772/1988)

 

1. Αναστέλλεται η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί μέχρι 31-01-1983 και που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμών που υπάρχουν πριν από το έτος 1923, αν οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και επόμενες του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου 1849/1989.

 

Η αναστολή ισχύει μέχρι να κριθεί η οριστική διατήρηση ή όχι κάθε συγκεκριμένου αυθαιρέτου. Για αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί κατά τη χρονική περίοδο από 10-12-1981 μέχρι 21-01-1983 η αναστολή από την κατεδάφιση που προβλέπει η παράγραφος αυτή ισχύει αποκλειστικά για αυθαίρετο κτίσμα που αποτελεί τη μοναδική και κύρια Κατοικία του ιδιοκτήτη του μέσα στα όρια του νομού.

 

Επίσης αναστέλλεται η κατεδάφιση των κτισμάτων που ανεγείρονται με άδεια που εκδόθηκε μετά από έλεγχο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και που μεταγενέστερα ανακαλείται για οποιοδήποτε λόγο εκτός αν η ανάκληση οφείλεται σε υποβληθέντα αναληθή στοιχεία ή σε ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας πραγματικής κατάστασης.

 

Η αναστολή από την κατεδάφιση ισχύει μέχρι να κριθεί η οριστική διατήρηση ή όχι του κτίσματος που γίνεται με απόφαση του νομάρχη, με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού, το οποίο λαμβάνει υπόψη του και τις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου.

 

Για τα αυθαίρετα αυτά έχουν εφαρμογή μόνο οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

Η αναστολή από την κατεδάφιση κτιρίων του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και κοινωφελών κτιρίων που κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας μέχρι την 31-01-1983 γίνεται με την υποβολή δηλώσεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983, χωρίς την καταβολή των εισφορών που προβλέπονται από το άρθρο 18 του ίδιου νόμου.

 

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και κατεδαφίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις τα κτίσματα που βρίσκονται:

 

α) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, οδούς, πλατείες κ.λ.π.

β) μέσα στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών οδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186,

γ) μέσα στον αιγιαλό και τη ζώνη παραλίας, κατά το νομοθετικό διάταγμα 393/1974 όπως ισχύει

δ) σε δημόσια κτήματα

ε) σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις

στ) σε αρχαιολογικούς χώρους και

ζ) σε ρέματα.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι δυνατό να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού περιοχές ή κτίσματα για λόγους ασφαλείας ή που αποβαίνουν σε βάρος του πολιτιστικού ή φυσικού περιβάλλοντος ή προκειμένου περί περιοχών σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του έτους 1923, που αποβαίνουν υπέρμετρα σε βάρος της πόλης ή του οικισμού, ή στοιχείου της πόλης ή του οικισμού που έχει ιδιάζουσα σημασία. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή και χωρίς αυτή, αν περάσει άπρακτη η προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός στο σχετικό έγγραφο παραπομπής της υπόθεσης. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Η παραπάνω αρμοδιότητα του Υπουργού μπορεί να μεταβιβάζεται κατά περιοχές στον οικείο νομάρχη με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει οριστικά η ποινική δίωξη για τους αυτουργούς και συμμέτοχους των αξιόποινων πράξεων που αφορούν αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη 14-03-1983 και δηλώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.