Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 399

Άρθρο 399: Διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης προστίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 4 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Τα πρόστιμα του προηγούμενου άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της πολεοδομικής υπηρεσίας ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν τμηματάρχη της, που εκδίδεται αμέσως μετά τον οριστικό χαρακτηρισμό του αυθαιρέτου ή την οριστική κρίση του ως εξαιρετέου ή μη από την κατεδάφιση.

 

2. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει:

 

α) τις διατάξεις και τις τυχόν αποφάσεις χαρακτηρισμού του αυθαιρέτου ή οριστικής κρίσης αυτού ως εξαιρετέου ή μη από την κατεδάφιση, με βάση τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο.

 

β) ανάλυση του υπολογισμού της αξίας αυθαιρέτου, για το οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο.

 

γ) υπολογισμός του πρόστιμου ανέγερσης ή του πρόστιμου διατήρησης αυθαιρέτου ή και των δύο προστίμων, αν επιβάλλονται και τα δύο.

 

3. Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίησή της σ' αυτόν. Η ένσταση στην οποία αναγράφεται η κατοικία του ενισταμένου, καθώς και του τυχόν αντίκλητού του, στην οποία γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις, επιδίδεται απευθείας στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η οποία σημειώνει πάνω στην ένσταση και ανακοινώνει αμέσως στον καταθέτοντα την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συζήτησής της. Η υποβολή ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που κοινοποιήθηκε. Επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά με αιτιολογημένη απόφασή του το αρμόδιο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Κατά τη συζήτηση της ένστασης μπορεί να παρίσταται για να εκθέσει τις απόψεις του αυτός που υποβάλει την ένσταση ή πληρεξούσιός του. Αυτός αποχωρεί από τη συνεδρίαση του συμβουλίου κατά τη λήψη της απόφασης.

 

Το συμβούλιο μπορεί να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη απόφασής του, για να κάνει τυχόν αυτοψία ένα μέλος του,που ορίζεται από αυτό, ανακοινώνει δε κατά τη συζήτηση αυτή τη νέα ημέρα συζήτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 15 μέρες και αργότερα από 30.

 

Η επί της ένστασης απόφαση των συμβουλίων υπογράφεται από τον πρόεδρό τους και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα τους και κοινοποιείται σε αντίγραφο στον υποβάλλοντα την ένσταση.

 

Η απόφαση επιβολής του προστίμου γίνεται οριστική είτε μετά την έκδοση και κοινοποίηση της τυχόν απορριπτικής απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος επί τυχόν υποβληθείσας ένστασης είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της κατά τα παραπάνω τασσόμενης προθεσμίας για υποβολή ένστασης.

 

4. Μετά την οριστική επιβολή του προστίμου, αυτό βεβαιώνεται στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο, εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

5. Ο κάθε χρόνο αναπροσδιορισμός της αξίας του αυθαιρέτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 382 παράγραφος 3 καθώς και η βεβαίωση κάθε χρόνο του προστίμου διατήρησης, γίνεται μηχανογραφικό μετά την αρχική βεβαίωσή του.

 

6. Σε περίπτωση που το αυθαίρετο, για το οποίο έχει βεβαιωθεί πρόστιμο διατήρησης, κατεδαφιστεί από τον υπόχρεο ή νομιμοποιηθεί μελλοντικά για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο, άσχετο όμως από τους λόγους και τη Διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση, που προβλέπουν οι διατάξεις για τα αυθαίρετα του νόμου 1337/1983, ειδοποιείται αμέσως το αρμόδιο δημόσιο ταμείο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για τη διαγραφή του τυχόν οφειλόμενου ετήσιου προστίμου ή υπόλοιπο αυτού κατά την παράγραφο 3 τελευταίο εδάφιο του προηγούμενου άρθρου.

 

7. Το πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου και το πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται από τον υπόχρεο και σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση του προστίμου στο δημόσιο ταμείο.

 

Σε περίπτωση που το οφειλόμενο πρόστιμο εξοφληθεί ολόκληρο μέσα στον πρώτο μήνα από τη βεβαίωσή του, τότε παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 10% του ποσού αυτού.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.