Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 434

Άρθρο 434


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 70 παράγραφος 2 και 74 παράγραφος 1 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 27 παράγραφος 2 του νόμου 1577/1985)

 

1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας σχετικά με την έννοια των οικοδομών, κατασκευών, εγκαταστάσεων, εργασιών δόμησης και γενικά των έργων που προβλέπονται από τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, αρμόδιος να αποφανθεί οριστικά είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Πάντως από τις διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας του παραπάνω νομοθετικού διατάγματος εξαιρείται η λειτουργία των μηχανών, εργαλείων και των συναφών με αυτά εξαρτημάτων των βιομηχανικών και γενικά μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι ειδικές γι' αυτή διατάξεις.

 

2. Για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 1577/1985 ή των τυχόν ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και κανονισμών αποφασίζει οριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

3. Όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη φύση ή έκταση των υποχρεώσεων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που προβλέπονται από τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος αποφασίζει ανέκκλητα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.