Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 439

Άρθρο 439


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 75 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 4 παράγραφος 7 του από 27-02-1926 νομοθετικού διατάγματος, προεδρικό διάταγμα της [ΠΔ] 23-10-1930, άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος 761/1970)

 

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά από τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, και σε κάθε άλλη περίπτωση το Δημόσιο, οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να προκαταβάλλουν για λογαριασμό και σε βάρος των υπόχρεων τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που προβλέπονται από το παραπάνω διάταγμα ή και να εκτελούν απευθείας τα σχετικά έργα. Τα παραπάνω δικαιώματα μπορεί να παρέχονται και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Απαιτήσεις του Δημοσίου που απορρέουν από την εφαρμογή των παραπάνω, σε περίπτωση βεβαίωσής τους στο δημόσιο ταμείο, παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας που αρχίζει από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν ως δημόσιο έσοδο, με βάση τη βεβαιωτική του χρέους αυτού πράξη της αρμόδιας διοικητικής αρχής, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης και αποστολής της στο δημόσιο ταμείο.

 

3. Κατά την εκτέλεση των έργων της παραγράφου 1 αποκλείονται τα ασφαλιστικά μέτρα. Εφόσον αυτός που προκαταβάλλει τις δαπάνες ή και εκτελεί τα έργα είναι το Δημόσιο, ο δήμος ή η κοινότητα, για την ευθύνη των προσώπων αυτών, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 382 παράγραφος 7 και κάθε σχετική ζημιά επιβαρύνει τους υπόχρεους.

 

4. Ο υπολογισμός, σύμφωνα με τα παραπάνω, των δαπανών που καταβάλλονται για λογαριασμό των υπόχρεων υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εγκρίνεται από τον Υπουργό. Μετά την παραπάνω έγκριση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ένσταση από τους υπόχρεους ή τρίτους. Ο υπολογισμός αυτός αποτελεί οριστική απαίτηση εκείνου που κατέβαλε τις δαπάνες κατά του υπόχρεου. Για την είσπραξη των δαπανών που καταβλήθηκαν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.