Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 92

Άρθρο 92: Εισφορά σε γη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών συμμετέχουν με εισφορά σε γη στη δημιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών με τις ακόλουθες διακρίσεις.

 

2. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, η οποία υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

 

α) για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι 250 m2 ποσοστό 5%.

β) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 m2 μέχρι 1.000 m2 ποσοστό 10%.

γ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 m2 μέχρι 2.000 m2 ποσοστό 15%.

δ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 m2 μέχρι 4.000 m2 ποσοστό 20%.

ε) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 m2 μέχρι 10.000 m2 ποσοστό 25%.

στ) για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 m2, ποσοστό 30%.

 

3. Σε περίπτωση που η συμμετοχή σε γη πρέπει να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας αλλά κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, το τμήμα γης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς δεν είναι αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία, μπορεί να μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή που διατίθεται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, κοινωφελών χρήσεων και σκοπών.

 

Για την πραγματοποίηση της μετατροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 93.

 

Τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται από εισφορά σε γη διατίθενται κατά σειρά προτεραιότητας:

 

α) για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων μέσα στην ίδια πολεοδομική ενότητα.

 

β) για την παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες της ίδιας πολεοδομικής ενότητας, των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το καθοριζόμενο στην παράγραφο 2 και εφόσον δεν είναι δυνατή η τακτοποίησή τους σύμφωνα με τους κατά το άρθρο 48 τρόπους.

 

γ) για κοινωφελείς χώρους και σκοπούς μέσα στην ίδια πολεοδομική ενότητα.

 

δ) για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών για τις γενικότερες ανάγκες της περιοχής.

 

4. Οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κατά το μέρος που από την πολεοδομική μελέτη προορίζονται για τη δημιουργία κοινωφελών χώρων της αρμοδιότητας του δημόσιου φορέα στον οποίο ανήκουν ή διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς με ανταλλαγή, παραχώρηση ή άλλο τρόπο μεταξύ των αντίστοιχων φορέων, θεωρούνται αυτοδίκαια εισφερόμενες για το σκοπό που προορίζονται και δεν υπόκεινται κατά το μέρος αυτό σε άλλη εισφορά γης.

 

5. Οι με οποιοδήποτε τρόπο σχηματισμένοι μέσα στην πολεοδομούμενη εκτός των ορίων του οικισμού περιοχή κοινόχρηστοι χώροι, θεωρούνται ως νόμιμα υπάρχοντες και δεν λαμβάνονται υπόψη υπέρ των ιδιοκτητών για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη.

 

6. Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των καθορισθέντων σύμφωνα με το άρθρο 83 ορίων των οικισμών και εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη. Για το ποσοστό της συμμετοχής, τη διαδικασία προσδιορισμού και τον τρόπο βεβαίωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' του Μέρους ΙΙΙ.

 

Με απόφαση του νομάρχη μετά από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατό να υπαχθούν στις ρυθμίσεις περί εισφορών του παρόντος και του επόμενου άρθρου περιοχές εντός των ορίων των οικισμών που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 83.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.