Προεδρικό διάταγμα 165/80 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός της κατά το προηγούμενον άρθρον περιοχής:

 

1. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων εφ' όσον οι είσοδοι ή έξοδοι αυτών ευρίσκονται επί οδών πλάτους μικρότερου των 7,50 m του πλάτους τούτου μετρούμενου από οικοδομικής σε οικοδομική γραμμή, προστιθεμένης τυχόν οπισθοχωρήσεως του ισογείου του κτιρίου, μόνον δια το οικόπεδον εφ' ου η οπισθοχώρησις. Το ως άνω πλάτος οδού μετράται κατά την θέσιν εισόδου και εξόδου του χώρου σταθμεύσεως και επί μήκους προσόψεως 6,00 m.

 

2. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων αριθμού θέσεων μεγαλυτέρου του απαιτουμένου δια τα υπ' αυτών εξυπηρετούμενα κτίρια, εφ' όσον οι είσοδοι των χώρων τούτων ευρίσκονται επί πεζοδρόμων. Τα υπό των εν λόγω χώρων σταθμεύσεως εξυπηρετούμενα κτίρια δέον όπως ευρίσκονται επί γηπέδων εχόντων πρόσωπον αποκλειστικώς και μόνον επί των αυτών μετά των χώρων σταθμεύσεως πεζοδρόμων.

 

3. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, χωρητικότητος μεγαλύτερης των 15 θέσεων εις απόσταση μικροτέρα των 30 m εκ σηματοδοτούμενου κόμβου και εφ' όσον οι είσοδοι η έξοδοι αυτών ευρίσκονται επί της κυρίως οδού δια την οποίαν επεβλήθη η σήμανσις. Η ως άνω απόστασις μετράται εκ του άξονος της πλησιέστερης εισόδου η εξόδου του σταθμού και μέχρι του πλησιέστερου σηματοδότη παρά τον κόμβο.

 

4. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων χωρητικότητος μικροτέρας των 15 θέσεων, εφ' όσον οι είσοδοι ή έξοδοι αυτών ευρίσκονται επί των οδών των σημειουμένων δια εστιγμένης γραμμής, ως εμφαίνεται εις τα υπό του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού τεθεωρημένα δια της υπ' αριθμού Γ/943/1980 πράξεως αυτού υπ' αριθμού 1 και 2, πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:10.000, των οποίων συνοπτικά αντίγραφα δημοσιεύονται μετά του παρόντος.

 

pd.165.80.1

pd.165.80.2

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.