Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Οριστική παραλαβή έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την πάροδο του εν στο προηγούμενο άρθρο οριζομένου χρόνου εγγυήσεως διενεργείται ή οριστική παραλαβή του έργου των επιτροπών συνιστώμενων κατά τα εις το άρθρο 63 του παρόντος καθοριζόμενα, κατόπιν αναφοράς του προϊσταμένου της υπηρεσίας επιβλέψεως προς τον Νομάρχη, υποβαλλομένης είκοσι ημέρες προ της λήξεως του χρόνου εγγυήσεως. Η αναφορά περιέχει τα εις την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του παρόντος στοιχεία και κοινοποιείται ως εν αυτή διαλαμβάνεται.

 

2. Η οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα εάν δεν διενεργηθεί εντός διμήνου από της λήξεως του χρόνου εγγυήσεως του έργου και μετά πάροδο 30 ημερών από της μετά ταύτα ειδικής οχλήσεως του αναδόχου δια την διενέργειαν αυτής.

 

3. Εφ' όσον προβλέπεται εις την σύμβαση η αίτηση του αναδόχου και εγκρίσει του κυρίου του έργου, δύναται να διενεργηθεί παραλαβή και τμήματος του έργου που αποπερατώθηκε δεκτικού αυτοτελούς χρήσεως.

 

4. Η συντέλεσις της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της κατά τις κείμενες διατάξεις παραγραφής των εκ της εργολαβικής συμβάσεως απαιτήσεων του αναδόχου και του κυρίου του έργου. Διαφορές εις τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών, διαπιστούμενες εκ παραλαβής διενεργούμενης μετά την κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αυτοδίκαιη συντέλεση αυτής, παρέχουν εις τον κύριον του έργου το δικαίωμα της αναζητήσεως του δια ταύτης τυχόν καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος.

 

5. Ως προς την στερεότητα του έργου κατά τμήματα και εν συνόλω και την δι' αυτήν ευθύνη του αναδόχου, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

6. Εάν ή προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι της διενέργειας της οριστικής τοιαύτης, διενεργείται ταυτοχρόνως προσωρινή οριστική παραλαβή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.