Προεδρικό διάταγμα 305/96 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις άλλων ομάδων προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της υγείας στο εργοτάξιο οι αυτοαπασχολούμενοι καθώς επίσης και οι εργολάβοι και υπεργολάβοι όταν ασκούν οι ίδιοι επαγγελματική δραστηριότητα στο εργοτάξιο:

 

α. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 17/1996.

β. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις των εργοδοτών που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την [ΕΟΚ] ΕΟΚ 655/1989, απόφαση 655/1989 (ΕΟΚ) (ΦΕΚ 220/Α/1994).

γ. Έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4 (παράγραφος 1 έως και παράγραφος 6) και άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την [ΕΟΚ] ΕΟΚ 656/1989, απόφαση 656/1989 (ΕΟΚ) (ΦΕΚ 220/Α/1994).

δ. Λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις των τεχνικών ασφάλειας, των γιατρών εργασίας και των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας ως προς το αντικείμενο αρμοδιότητας του καθενός.

 

2. Επιπρόσθετα οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν κατ' αναλογία:

 

α. Όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους εργοδότες όταν μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 (παράγραφος 9) του προεδρικού διατάγματος 17/1996.

β. Τις γενικές υποχρεώσεις του άρθρου 8 (παράγραφος 1 και παράγραφος 2 εδάφιο α) του παρόντος διατάγματος.

γ. Την υποχρέωση εφαρμογής του παραρτήματος ΙV του άρθρου 12 του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.