Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Κατάργηση νομαρχιακών και άλλων ταμείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα νομαρχιακά ταμεία, τα ταμεία γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών και τα ταμεία προστασίας ελαιοπαραγωγής καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Για την κατάργηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο Νομάρχη.

 

Μέχρι την κατάργηση των νομαρχιακών ταμείων οι προϋπολογισμοί τους, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Κύριος διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού των νομαρχιακών ταμείων που αφορούν δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1995 είναι ο αιρετός Νομάρχης. Για τις λοιπές δαπάνες του προϋπολογισμού κύριος διατάκτης είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής.

 

2. Οι Αρμοδιότητες των ταμείων αυτών περιέρχονται μετά την κατάργησή τους, στην αρμόδια κατά τόπο Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

3. Οι πόροι των ταμείων αυτών μετά την κατάργησή τους είναι πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

4. Οι θέσεις του προσωπικού και το προσωπικό που υπηρετεί στα παραπάνω ταμεία, κατά το χρόνο κατάργησής τους, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στον Οργανισμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι πιο πάνω θέσεις, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα καταργούμενα ταμεία.

 

5. Το προσωπικό των ταμείων που καταργούνται εξακολουθεί να υπάγεται υποχρεωτικά στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που υπαγόταν και πριν από την κατάργηση.

 

6. Η κινητή και ακίνητη Περιουσία των καταργούμενων ταμείων περιέρχεται στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ύστερα από αίτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο βιβλίο των μεταγραφών σημειώνεται, προκειμένου για ακίνητα, η μεταβολή που επέρχεται με το νόμο αυτόν.

 

Εκκρεμείς δίκες των ταμείων που καταργούνται δεν διακόπτονται και συνεχίζονται στο όνομα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων ταμείων. Οφειλές των νομαρχιακών ταμείων από επισκευές μηχανημάτων, χορήγηση ανταλλακτικών και επιχορηγήσεις με τον τύπο προκαταβολής του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 328/1969 (ΦΕΚ 219/Α/1969) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, διαγράφονται από της καταργήσεως των νομαρχιακών ταμείων.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται ο τρόπος διαχείρισης των ταμείων που καταργούνται μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

8. α) Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και υπογράφονται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τα λιμάνια της χώρας κατατάσσονται σε λιμάνια τοπικής, νομαρχιακής και εθνικής σημασίας με κριτήρια λειτουργικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, ασφαλείας και άμυνας της χώρας.

 

β) Οι Αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων στα λιμάνια τοπικής σημασίας, ως και οι πόροι που προέρχονται από την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων περιέρχονται στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στα συμβούλια περιοχής ή στα νομαρχιακά διαμερίσματα ή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

γ) Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να καταργούνται λιμενικά ταμεία λιμένων τοπικής σημασίας ως νομικά πρόσωπα, να ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού και της κινητής και ακίνητης Περιουσίας τους και να συνιστώνται νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την επίτευξη των σκοπών τους, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους.

 

δ) Όταν ρυθμίζονται θέματα προσωπικού τα προεδρικά διατάγματα υπογράφονται και από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

9. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μεταφέρονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα συμβούλια περιοχής του άρθρου 48 του νόμου 2218/1994, τα λιμενικά ταμεία των οποίων η σημασία περιορίζεται στην τοπική αρμοδιότητα Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συμβουλίου περιοχής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντίστοιχα. Η μεταφορά γίνεται μετά από απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή του συμβουλίου περιοχής ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και υποβολή σχετικής αίτησης. Στην απόφαση προσδιορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας του μεταφερόμενου λιμενικού ταμείου ως υπηρεσίας ή νομικού προσώπου. Με το προεδρικό διάταγμα της μεταφοράς ρυθμίζονται τα θέματα των πόρων, της Περιουσίας και του προσωπικού των λιμενικών ταμείων που μεταφέρονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.