Νόμος 2218/94 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Συμβούλια περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε νομό συνιστώνται με το νόμο αυτά κατά το άρθρο 102 παράγραφος 3 του Συντάγματος, σύνδεσμοι των οποίων η εδαφική περιφέρεια προσδιορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εφάπαξ με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η έδρα των συνδέσμων αυτών και η ονομασία τους ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα. Της ονομασίας του συνδέσμου προτάσσονται οι λέξεις συμβούλιο περιοχής και ακολουθεί το όνομα. Για την έκδοση του διατάγματος αυτού λαμβάνονται υπόψη οι συγκοινωνιακές, πληθυσμιακές και δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες.

 

2. Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι που βρίσκονται μέσα στα όρια συμβουλίου περιοχής καταργούνται αυτοδικαίως τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του συμβουλίου περιοχής (εγκατάσταση όλων των οργάνων του) και το συμβούλιο περιοχής καθίσταται καθολικός διάδοχος του αναπτυξιακού συνδέσμου. Το προσωπικό του αναπτυξιακού συνδέσμου καθίσταται προσωπικά του συμβουλίου περιοχής.

 

3. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που βρίσκονται μέσα στην περιφέρεια του κάθε συμβουλίου περιοχής, του οποίου αποτελούν μέλη, ορίζουν, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου, τους εκπροσώπους τους στο διοικητικό του συμβούλιο. Στην ίδια συνεδρίαση καθορίζουν και το ύψος της ετήσιας υποχρεωτικής εισφοράς τους στο συμβούλιο περιοχής σε ποσοστό των εσόδων του προϋπολογισμού κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέλους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ελάχιστου ποσοστού που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, που χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους κατά το άρθρο 25 του νόμου 1828/1989, περιλαμβάνονται και τα συμβούλια περιοχής.

 

4. Τα συμβούλια περιοχής έχουν σκοπό το σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης της περιοχής τους, την εκτέλεση έργων και πραγματοποίηση προμηθειών, την παροχή υπηρεσιών για την κοινή εξυπηρέτηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - μελών τους και των κατοίκων της περιοχής. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Καταρτίζουν τα μεσοχρόνια και τα ετήσια τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής σύμφωνα με το νόμο [Ν] 1622/1986.

β) Συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης των μεσοχρόνιων νομαρχιακών αναπτυξιακών προγραμμάτων με σχετικές προτάσεις.

γ) Διαχειρίζονται τις χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τους πόρους των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

που αφορούν την περιοχή τους.

δ) Υλοποιούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό στα πλαίσια των εγκεκριμένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου ή των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και τηρούν τα δεδομένα του Κτηματολογίου της περιοχής τους, όπως αυτά προκύπτουν από το συνολικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση του Εθνικού Κτηματολογίου.

ε) Παρέχουν οργανωτική και διοικητική υποστήριξη στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - μέλη τους.

στ) Μεριμνούν για την εκτέλεση και λειτουργία διακοινοτικών και διαδημοτικών έργων τεχνικής υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού.

ζ) Μεριμνούν για την προστασία του περιβάλλοντος σε θέματα διακοινοτικής ή διαδημοτικής σημασίας.

η) Αξιοποιούν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους διακοινοτικής ή διαδημοτικής σημασίας.

θ) Ασκούν όσες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται στο συμβούλιο περιοχής από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - μέλη τους ή από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Το συμβούλιο περιοχής δεν ασκεί τις αρμοδιότητες με στοιχεία α', β', γ', δ' και ε' της παραγράφου αυτής, για την εδαφική περιφέρεια δήμου ή κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 κατοίκους, εκτός αν τις αναθέσει με απόφασή του, το συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφαρμογής ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων,μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών να μειωθεί το όριο των 5.000 κατοίκων σε 3.000 κατοίκους και ειδικά για νησιωτικές περιοχές σε 2.000 κατοίκους.

 

Ειδικά στους νομούς με περισσότερα από ένα νησιά τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μπορούν να καθορίζουν αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τις οποίες θα ασκεί το συμβούλιο περιοχής (συμβούλιο νησιού) και τα όργανα άσκησής τους.

 

5. Όργανα του συμβουλίου περιοχής είναι:

 

- το διοικητικό συμβούλιο,

- η εκτελεστική επιτροπή και

- ο πρόεδρος.

 

6. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς εκπροσώπους του κάθε δήμου ή της κάθε κοινότητας, που υποδεικνύονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου δήμου ή της μικρότερης κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των εκπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς δήμους και κοινότητες, που μετέχουν στο σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς.

 

Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα.

 

7. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγούμενου εδαφίου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε (25), κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο ως εξής: Ο συνολικός πραγματικός πληθυσμός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του συμβουλίου περιοχής διαιρείται με τον αριθμό δεκαεννέα (19) και προκύπτει το μέτρο υπολογισμού των αντιπροσώπων. Κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποδεικνύει αριθμό αντιπροσώπων ίσο με το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού του με το μέτρο αυτό. Ανεξαρτήτως του πηλίκου, κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποδεικνύει τουλάχιστον έναν αντιπρόσωπο. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα.

 

8. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρος του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το διοικητικό συμβούλιο. Δεν μεταβιβάζονται στην εκτελεστική επιτροπή οι αρμοδιότητες για τον κανονισμό των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου, τον κανονισμό των εργασιών της εκτελεστικής επιτροπής, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του συνδέσμου, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους δήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του συμβουλίου περιοχής.

 

9. Οι διατάξεις των άρθρων 190 έως 195 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, προεδρικό διάταγμα 323/1989 (ΦΕΚ 146/Α/1989), καθώς και κάθε άλλη που αφορά συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συμβούλια περιοχής, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

 

10. Στους πόρους του συμβουλίου περιοχής περιλαμβάνονται και οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

11. Τα συμβούλια περιοχής από την έναρξη λειτουργίας τους υποκαθιστούν τους αναπτυξιακούς συνδέσμους στην εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 1622/1986 για το δημοκρατικό προγραμματισμό. Από 01-01-1995 δεν επιτρέπεται η σύσταση αναπτυξιακών συνδέσμων.

 

12. Το μόνιμο προσωπικό των συμβουλίων περιοχής υπάγεται στις διατάξεις του πρώτου μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981 περί κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Τα συμβούλια περιοχής, από την έναρξη λειτουργίας τους, καταρτίζουν, με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1188/1981, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 του ίδιου νόμου. Στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας μπορεί να προβλέπεται ειδική ταμιακή υπηρεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.