Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 105

Άρθρο 105: Ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα νομαρχιακά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκων δύο θέσεις και με πληθυσμό πάνω από 150.000 κατοίκους τρεις θέσεις καθώς και στις ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την Κεντρική Υπηρεσία τους, 5 θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών.

 

Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Νομάρχη ή Προέδρου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του νόμου 1416/1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

2. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

3. Στο Γραφείο του Προέδρου Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστώνται για την υποβοήθηση του έργου 7 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων. Επικεφαλής του Γραφείου τοποθετείται μετακλητός υπάλληλος Α' βαθμού, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει με απόφασή του ο Πρόεδρος της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι αποδοχές των ανωτέρω μετακλητών υπαλλήλων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων του όρθρου αυτού πληρούνται με απόφαση του Προέδρου της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,είτε με διορισμό είτε με απόσπαση από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, είτε με ανάθεση καθηκόντων, με παράλληλη πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.