Προεδρικό διάταγμα 323/89 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ένωση δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δήμοι ή κοινότητες που συνορεύουν μπορούν να ενωθούν σε έναν οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού τους συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του κάθε συμβουλίου ή αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον από τους εκλογείς κατοίκους του καθενός από αυτούς.

 

2. Μία κοινότητα, που συνορεύει με δήμο, μπορεί να ενωθεί με αυτόν, αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον από τους εκλογείς κατοίκους της, και συναινέσει το δημοτικό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

3. Μία κοινότητα που δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, μπορεί να καταργηθεί και να ενωθεί με ένα δήμο ή με μία κοινότητα, που συνορεύουν με αυτήν.

 

4. Δύο ή περισσότερες κοινότητες, που συνορεύουν και δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, μπορούν να ενωθούν και να γίνουν μία.

 

5. Μία κοινότητα ενώνεται με έναν δήμο ή με μία άλλη κοινότητα και στην περίπτωση του άρθρου 50.

 

6. Αν οι κοινότητες που ενώνονται σε έναν οργανισμό έχουν συνολικό πληθυσμό πάνω από δυόμιση χιλιάδες κατοίκους, ο νέος οργανισμός αποτελεί δήμο. Δήμο αποτελεί και ο νέος οργανισμός που προκύπτει από την ένωση ενός δήμου με κοινότητες ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του. Δήμο επίσης αποτελεί και ο νέος οργανισμός που προκύπτει από την ένωση όλων των κοινοτήτων κάθε νησιού, εφόσον δεν υπάρχει στο νησί δήμος, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του.

 

7. Το όνομα και η έδρα του νέου οργανισμού προτείνονται με τις αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή με την αίτηση των εκλογέων καθενός δήμου ή κοινότητας, που ζήτησαν την ένωση. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία στις προτάσεις, το όνομα και η έδρα του νέου οργανισμού προτείνονται από το συμβούλιο του άρθρου 8.

 

8. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από ένωση με βάση τις διατάξεις του νόμου 1416/1984 και τις παραγράφους 16 - 18 του άρθρου αυτού και έχουν συνολικό αριθμό κατοίκων μέχρι δέκα χιλιάδες λαμβάνουν κάθε χρόνο διπλάσια τακτική οικονομική ενίσχυση. Αν ο νέος οργανισμός υπερβαίνει τους δέκα χιλιάδες κατοίκους, για τον επιπλέον πληθυσμό εξακολουθεί να λαμβάνει την τακτική οικονομική ενίσχυση. Αν ο νέος οργανισμός έχει συνολικό πληθυσμό μέχρι χίλιους κατοίκους,η ετήσια τακτική οικονομική του ενίσχυση πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των κοινοτήτων που ενώνονται. Στις παραπάνω περιπτώσεις το μισό τουλάχιστον του συνόλου της τακτικής οικονομικής ενίσχυσης διατίθεται υποχρεωτικά για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων στις περιφέρειες των δήμων ή κοινοτήτων που ενώθηκαν, σε αναλογία με τον πραγματικό πληθυσμό του καθενός.

 

9. Στους δήμους και τις κοινότητες που προκύπτουν μετά από ένωση κατά την προηγούμενη παράγραφο χορηγούνται κατά προτεραιότητα άτοκα δάνεια από το λογαριασμό του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3033/1954 (ΦΕΚ 258/Α/1954). Το ποσό του δανείου που δικαιούται ο νέος οργανισμός ορίζεται ίσο με το άθροισμα των δανείων που δικαιούντο οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που ενώθηκαν. Οφειλές από δάνεια στον ίδιο λογαριασμό που χορηγήθηκαν στους δήμους και κοινότητες που ενώθηκαν και είχαν ο καθένας πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους διαγράφονται.

 

10. Για την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού εν γένει του δήμου ή κοινότητας που προκύπτει από ένωση, κατά την παράγραφο 8, μπορεί να καταρτίζονται από τους φορείς του δημοσίου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεων.

 

11. Οι δήμαρχοι των δήμων κατά την παράγραφο 8 και οι πρόεδροι των κοινοτήτων που ενώνονται σε νέο οργανισμό, θεωρείται ότι εξαντλούν όλη τη δημοτική κοινοτική περίοδο, για την οποία εκλέχτηκαν στο αξίωμα αυτό και ο χρόνος μέχρι τη λήξη της περιόδου θεωρείται πραγματική υπηρεσία δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Για το χρόνο μέχρι τέλους της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου οι δήμαρχοι ή οι πρόεδροι κοινοτήτων λαμβάνουν από το νέο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης τα έξοδα παράστασης που έπαιρναν κατά το χρόνο που έγινε η ένωση. Τα έξοδα παράστασης αποδίδονται στο νέο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών από τις πιστώσεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 304/1977 (ΦΕΚ 99/Α/1977).

 

Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν για όποιον επανεκλέγεται στο ίδιο αξίωμα στο νέο οργανισμό.

 

12. Κατά την κατάρτιση του νομαρχιακού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων προβλέπεται για μία τριετία ειδικό πρόγραμμα για τις αναπτυξιακές ανάγκες των δήμων που προκύπτουν μετά από ένωση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται ύστερα από εισήγηση των νομαρχιακών συμβουλίων.

 

13. Τα κίνητρα των προηγουμένων παραγράφων παρέχονται στους δήμους που προέκυψαν από συνένωση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού μέχρι την 31-12-1990.

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι διαδικασίες και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

15. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέχρι 31-12-1988 με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, προσδιορίζονται σε κάθε νομό γεωγραφικές περιοχές (ενότητες) με βάση τις συγκοινωνιακές, πληθυσμιακές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και δημογραφικές συνθήκες. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται μέχρι 31-12-1986 εξειδικεύονται τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου.

 

16. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες) που περιλαμβάνονται στις περιοχές αυτές συνενώνονται και αποτελούν δήμο, ανεξάρτητα από το συνολικό πληθυσμό τους, με αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του κάθε συμβουλίου, ή αν το ζητήσουν με αίτησή τους οι μισοί τουλάχιστον από τους εκλογείς κατοίκους του καθενός απ' αυτούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τις υπογραφές, την ταυτότητα και την ιδιότητα του εκλογέα κατοίκου, βεβαιώνει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας του δήμου ή κοινότητας της περιοχής, ο οποίος μπορεί να υπογράφει και για λογαριασμό των εκλογέων που δηλώνουν ότι είναι αγράμματοι, σε περίπτωση δε άρνησής τους, βεβαιώνει και υπογράφει τα παραπάνω ο αρμόδιος ειρηνοδίκης.

 

Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεως των εκλογέων κατοίκων ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητος βεβαιώνει επίσης και αν οι αιτούντες είναι τουλάχιστον οι μισοί από τους εκλογείς κατοίκους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

17. Η συνένωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της γεωγραφικής ενότητας της παραγράφου 15 γίνεται επίσης, αν ζητήσουν τη συνένωση τα 3/5 τουλάχιστον των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ενότητας εφόσον αυτοί αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού της. Το κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό των 3/5 στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

 

18. Για την κατά τις παραγράφους 16 και 17 του άρθρου αυτού, συνένωση εκδίδεται προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Το όνομα και η έδρα του νέου δήμου ορίζεται με το ίδιο διάταγμα, ύστερα από γνώμη των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στη γεωγραφική ενότητα της παραγράφου 15. Για την παροχή της γνώμης αυτής ορίζεται από το νομάρχη τρίμηνη προθεσμία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η έλλειψη της γνωμοδότησης δεν εμποδίζει την έκδοση του προεδρικού διατάγματος.

 

19. Από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 15, 16, 17 και 18, του άρθρου αυτού, εξαιρούνται οι δήμοι που περιλαμβάνονται στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

 

20. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να θεσπίζονται και άλλα κίνητρα για την ένωση δήμων και κοινοτήτων σ' έναν οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.