Νόμος 2307/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αναγνώριση, όρια, ανάδειξη οργάνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 (ΦΕΚ 146/Α/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων των εκλογέων κατοίκων ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας βεβαιώνει επίσης και αν οι αιτούντες είναι τουλάχιστον οι μισοί από τους εκλογείς κατοίκους.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την προσάρτηση εκδίδεται διάταγμα, μετά από γνώμη του συμβουλίου του άρθρου 8.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Αν ο παραπάνω συνοικισμός δεν ανήκει στον ίδιο νομό με το δήμο ή την κοινότητα με τον οποίο συνορεύει και στον οποίο θα προσαρτηθεί, το διάταγμα εκδίδεται μετά γνώμη του κατά το άρθρο 8 συμβουλίου του νομού που βρίσκεται ο δήμος ή η κοινότητα, στον οποίο πρόκειται να προσαρτηθεί ο συνοικισμός.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται σε κάθε νομό ή νομαρχία συμβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του νομού, ως πρόεδρο και τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων. Τα καθήκοντα του γραμματέα εκτελεί δημόσιος υπάλληλος που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Τον πρόεδρο πρωτοδικών και τα λοιπά μέλη του συμβουλίου αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Το συμβούλιο συνεδριάζει αν είναι παρόντα τρία τουλάχιστο μέλη του, οπότε η απόφαση στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι ομόφωνη.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Συνοικισμοί που υπάρχουν ήδη ή δημιουργούνται για πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς, αν δεν έχουν όνομα, μπορούν να αποκτήσουν όνομα με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών.}

 

Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με φροντίδα του Περιφερειακού Διευθυντή.

 

6. Το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Ονομασία και μετονομασία συνοικιών,οδών - πλατειών

 

Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου που προβλέπει το άρθρο 8, στο οποίο για τις περιπτώσεις αυτές συμμετέχουν μετά ψήφου και δύο φιλόλογοι ή ιστορικοί καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με τον ίδιο τρόπο.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του νόμου 2218/1994 καταργείται.

 

8. Η διάταξη του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992, δεν εφαρμόζεται για τα προεδρικά διατάγματα,που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 107 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, 48 παράγραφος 1, 57 παράγραφος 11 του νόμου [Ν] 2216/1994 και 6 παράγραφος 26 του νόμου 2240/1994.

 

Οι μεταβολές που έγιναν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (αναγνωρίσεις, συνενώσεις, ενώσεις, προσαρτήσεις, καταργήσεις, μεταφορά έδρας, διαίρεση δήμων σε διαμερίσματα, σύσταση συμβουλίων περιοχής) με προεδρικά διατάγματα, που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, είναι ισχυρές.

 

9. Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 143/1981 (ΦΕΚ 46/Α/1981). Περί της διαδικασίας συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίων δήμων και κοινοτήτων κ.λ.π. αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής.

 

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1832/1989 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2130/1993, προκειμένου για αιτήσεις δήμων και κοινοτήτων που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στους αρμόδιους νομάρχες για νέο καθορισμό των ορίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ολοκληρώνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

 

Η απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής που αποτελείται από ένα διοικητικό υπάλληλο και ένα μηχανικό που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή με τους αναπληρωτές τους και τους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων των ενδιαφερόμενων δήμων και κοινοτήτων.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής παραπέμπει την αίτηση στην πιο πάνω επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη της αίτησης. Η επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του διοικητικού υπαλλήλου και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του διοικητικού υπαλλήλου, ο οποίος και προεδρεύει της επιτροπής. Ο Περιφερειακός Διευθυντής μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της γνώμης της επιτροπής αποφασίζει αιτιολογημένα για την αίτηση και, σε περίπτωση αποδοχής, παραπέμπει την υπόθεση στην επιτροπή ορίων για να αποφασίσει σχετικά και να προσδιορίσει τα νέα όρια.}

 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η απώλεια της εκθέσεως ή της δικαστικής αποφάσεως αποδεικνύεται ιδίως με γραπτές πιστοποιήσεις των δημάρχων και των προέδρων των ενδιαφερόμενων δήμων και κοινοτήτων, του ειρηνοδίκη, του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Διοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών.}

 

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Επιτρέπεται με πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή κοινότητας νέος καθορισμός ορίων από την επιτροπή ορίων δήμων και κοινοτήτων ή από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο κατά περίπτωση, όταν με μέριμνα του Κράτους μεταφερθεί οικισμός ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διοικητική περιφέρεια άλλου όμορου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εφόσον εγκαταστάθηκε σε αυτόν το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του τουρισμού.}

 

13. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18Α του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον οικείο δήμο ή κοινότητα για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο δημοτολόγιο.}

 

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18Α του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτήν, εφόσον ο νομάρχης συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του, εκδίδει σχετική απόφαση την οποία κοινοποιεί στον οικείο δήμο ή κοινότητα για την εγγραφή αυτού στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο ως άνω ονοματεπώνυμο.}

 

15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18Α του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτήν ο νομάρχης αποφασίζει για τη διόρθωση των σχετικών στοιχείων στο δημοτολόγιο και την απόφασή του αυτή κοινοποιεί στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα για την καταχώριση αυτών στο δημοτολόγιο}.

 

16. Όπου στο κείμενο του άρθρου 18Α του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αυτά προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2130/1993, αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Προσφορά προσωπικής εργασίας μπορεί να επιβληθεί στους κατοίκους του δήμου ή της κοινότητας μόνο για την αντιμετώπιση επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, με ειδική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.}

 

18. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ένταξη, ο καθορισμός της σειράς αρχαιότητας των εντασσομένων και η ρύθμιση όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής τους κατάστασης, που προκύπτουν από τη μεταφορά προσωπικού, γίνονται με αποφάσεις του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.}

 

19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 καταργείται.

 

20. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 καταργείται.

 

21. Όπου στα κείμενα των κατωτέρω διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 323/1989 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας, όπως ισχύουν, αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

Άρθρο 34 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 35 παράγραφος 5

Άρθρο 38

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 54 παράγραφος 2

Άρθρο 60 παράγραφος 2

Άρθρο 62

Άρθρο 69 παράγραφος 4

Άρθρο 74 παράγραφος 2

Άρθρο 78 παράγραφος 2

Άρθρο 79 παράγραφος 1

Άρθρο 125

 

22. Όπου στα κείμενα των κατωτέρω προεδρικών διαταγμάτων αναγράφονται:

 

α. η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

β. οι λέξεις Νομαρχιακό Κατάστημα, εφεξής νοείται το κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

γ. οι λέξεις Νομαρχιακό γραφείο εκλογικών καταλόγων, εφεξής νοείται το γραφείο εκλογικών καταλόγων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

δ. η λέξη Νομαρχία, εφεξής νοείται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Τα προεδρικά διατάγματα είναι:

 

α. προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 150/1975 (ΦΕΚ 44/Α/1975) Περί καταρτίσεως οριστικών εκλογικών καταλόγων επί αναγνωρίσεως και μεταβολών δήμων και κοινοτήτων,

β. προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 192/1975 (ΦΕΚ 55/Α/1975) Περί καταρτίσεως προσωρινών εκλογικών καταλόγων δια τις πρώτες εκλογές των αναγνωριζομένων κοινοτήτων.

 

23. Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αν ο πρώτος συνδυασμός, σε όλους γενικά τους δήμους, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους, καθώς και στις κοινότητες οι οποίες έχουν περισσότερους από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, συγκεντρώνει ποσοστά έγκυρων ψηφοδελτίων πάνω από 60%, τότε η κατανομή όλων των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5}.

 

24. Η παράγραφος 2 του άρθρου 73 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 20 του νόμου 1900/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης εκθέτει την απόφαση στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις συνεχείς ημέρες και στέλνει αντίγραφό της στο Νομάρχη και στον Περιφερειακό Διευθυντή. Όμοιο αντίγραφο της αποφάσεως στέλνει ο Περιφερειακός Διευθυντής σε κάθε δήμο και κοινότητα της περιφέρειάς του.}

 

25. Η παράγραφος 5 του άρθρου 73Ε του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 25 του νόμου 1900/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το δικαστήριο στέλνει αντίγραφο των αποφάσεων, που αφορούν ενστάσεις ή εφέσεις, χωρίς καθυστέρηση στο Νομάρχη και στον Περιφερειακό Διευθυντή. Όμοιο αντίγραφο της απόφασης στέλνει ο Περιφερειακός Διευθυντής στους ενδιαφερόμενους δήμους και κοινότητες.}

 

26. Το άρθρο 75 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 75: Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών

 

1. Μετά την τελεσίδικη επικύρωση της εκλογής και ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιτυχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της κοινότητας και οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όριο:

 

{Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.}

 

2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας σε δημόσια συνεδρίαση της οποίας ο ακριβής χρόνος (χρονολογία και ώρα) ορίζεται από τον εκλεγέντα δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας.

 

3. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας και όλους τους συμβούλους που ορκίστηκαν.

 

Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στο δήμο ή στην κοινότητα και το άλλο στέλνεται στον Περιφερειακό Διευθυντή. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την ημέρα της εγκαταστάσεως.}

 

27. Το άρθρο 76 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 76: Αποποίηση εκλογής

 

1. Αν ένας δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας αποποιηθεί την εκλογή του, οφείλει να το δηλώσει με έγγραφο στον Περιφερειακό Διευθυντή έως την παραμονή εγκαταστάσεως των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

2. Αν ένας δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος αποποιηθεί την εκλογή του, οφείλει να το δηλώσει με έγγραφο στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, αντίστοιχα, έως την παραμονή εγκαταστάσεων των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

3. Όποιος δεν αποποιηθεί την εκλογή του και δεν δώσει τον όρκο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα μέσα στην προθεσμία που ορίζουν οι δύο προηγούμενες παράγραφοι, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα.}

 

28. Το άρθρο 77 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 77: Παραίτηση

 

1. Η παραίτηση του δημάρχου και του προέδρου κοινότητας υποβάλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή και γίνεται οριστική αφότου ο Περιφερειακός Διευθυντής την αποδεχθεί. Αν ο Περιφερειακός Διευθυντής δεν την αποδέχεται, η παραίτηση γίνεται οριστική αφότου υποβληθεί και πάλι με επίδοση που γίνεται με δικαστικό επιμελητή. Αν ένας πρόεδρος κοινότητας παραιτηθεί από το αξίωμά του, παραμένει κοινοτικός σύμβουλος.

 

2. Η παραίτηση των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων υποβάλλεται στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και γίνεται οριστική αφότου ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας την αποδεχθεί. Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας δεν την αποδέχεται, η παραίτηση γίνεται οριστική αφότου υποβληθεί και πάλι με επίδοση που γίνεται με δικαστικό επιμελητή.}

 

29. Η παράγραφος 1 του άρθρου 78 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τις έδρες δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού.

 

Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς συμβούλους, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Αν δεν παρουσιαστούν μέσα στην προθεσμία αυτήν, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών του συνδυασμού αυτού, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις, που έμειναν κενές για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί από άλλους συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλογικής δυνάμεως των συνδυασμών και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού.

 

Στην περίπτωση θέσεως σε αργία μελών δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας για το μέχρι λήξεως της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία, με τη σειρά της εκλογής τους.}

 

30. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 83 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο πρόεδρος της κοινότητας στέλνει στον Περιφερειακό Διευθυντή απόσπασμα των πρακτικών που περιλαμβάνει κάθε απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίασης.}

 

31. Η παράγραφος 3 του άρθρου 86 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{3. Αν δεν σχηματίζεται απαρτία εξαιτίας των συμβούλων που έχουν δηλώσει κώλυμα, ο πρόεδρος της κοινότητας καλεί ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τη σειρά της εκλογής τους. Τα πρόσωπα που καλούνται δίνουν τον όρκο που ορίζει το άρθρο 75.}

 

32. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 η τελευταία φράση μετά από κλήρωση που γίνεται από το νομάρχη, παρουσία των ισοψηφούντων αντικαθίσταται ως εξής: μετά από κλήρωση που γίνεται μεταξύ των ισοψηφούντων.

 

33. Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Σε δήμους που έχουν πληθυσμό δέκα και έως είκοσι πέντε χιλιάδες κατοίκους ορίζονται δύο αντιδήμαρχοι.

 

Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι πέντε χιλιάδες και έως εβδομήντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τρεις αντιδήμαρχοι.

 

Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από εβδομήντα χιλιάδες και έως εκατόν δέκα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τέσσερις αντιδήμαρχοι.

 

Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από εκατόν δέκα χιλιάδες και έως εκατόν πενήντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται πέντε αντιδήμαρχοι.}

 

34. Η παράγραφος 2 του άρθρου 104 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αν ο δήμαρχος έχει τεθεί σε αργία, το δημοτικό συμβούλιο ορίζει αναπληρωτή του έναν από τους αντιδημάρχους της πλειοψηφίας και αν δεν προβλέπεται αντιδήμαρχος έναν από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν το δημοτικό συμβούλιο δεν ορίσει αναπληρωτή μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου ο δήμαρχος τέθηκε σε αργία ή αν εκείνος που ορίστηκε αρνείται να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν αυτός δεν τα ασκήσει, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί ο δεύτερος κατά τη σειρά επιτυχίας του ίδιου συνδυασμού, και αν και αυτός δεν τα ασκήσει, τα ασκεί ένας από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά επιτυχίας, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

Αν κανένας από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού δεν δέχεται να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου, τότε ασκεί αυτά ο πρώτος κατά τη σειρά επιτυχίας σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού και αν και αυτός δεν τα ασκήσει, τα ασκεί ο δεύτερος, ο τρίτος κ.λ.π. μέχρι να εξαντληθούν οι σύμβουλοι του συνδυασμού αυτού. Αν κανένας από τους συμβούλους και αυτού του συνδυασμού δεν δεχθεί να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου, τότε ασκεί αυτά ο πρώτος κατά τη σειρά επιτυχίας σύμβουλος του επόμενου επιλαχόντος συνδυασμού, και αν αυτός δεν δεχθεί να τα ασκήσει, τα ασκεί ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας σύμβουλος, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του συνδυασμού. Το ίδιο επαναλαμβάνεται με τον τέταρτο, πέμπτο συνδυασμό μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του και ούτω καθεξής.

 

Όπου κατά τα ανωτέρω υπάρχει περίπτωση ισοψηφίας, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

 

Ο σύμβουλος που αναλαμβάνει κατά τα ανωτέρω να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου υπογράφει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντα αυτά, δήλωση αναλήψεως των καθηκόντων δημάρχου, η οποία λαμβάνει αριθμό του γενικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας του δήμου και κοινοποιείται αυθημερόν προς το δημοτικό συμβούλιο, το λογιστήριο του δήμου και προς τον Περιφερειακό Διευθυντή.}

 

35. Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 105 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε του επιλαχόντος συνδυασμού ή έχει δηλωθεί μόνο ένας συνδυασμός, τα καθήκοντα του δημάρχου εκτελεί ένας υπάλληλος του δήμου ή ένας δημόσιος υπάλληλος, που διορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Αυτός ασκεί τις αρμοδιότητες του δημάρχου μόνο για να διεκπεραιώνει τρέχουσες υπηρεσιακές υποθέσεις και να αντιμετωπίζει κατεπείγοντα θέματα. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Περιφερειακός Διευθυντής εκδίδει δια πιστωτική πράξη.}

 

36. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 153 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο πάρεδρος μεταφέρει εγγράφως τις αποφάσεις αυτές της συνέλευσης στο δήμο ή την κοινότητα.}

 

37. Η παράγραφος 4 του άρθρου 159 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 καταργείται.

 

38. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τους δήμους που η έδρα του είναι έδρα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος και για τους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, μπορεί ο δήμαρχος να λαμβάνει έξοδα παράστασης αυξημένα έως 20%, εφόσον διαπιστώνεται η κανονική βεβαίωση των εσόδων.}

 

39. Η παράγραφος 5 του άρθρου 160 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 καταργείται.

 

40. Στο άρθρο 11 του νόμου 1900/1990 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά στους αντιδημάρχους των δήμων, που έχουν αναγνωριστεί ως τουριστικοί τόποι και έχουν πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, μπορούν να καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έξοδα παραστάσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.