Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 253a

Άρθρο 253Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της αυτοδιοίκησης, μπορούν να συμβάλλονται στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν ως αντικείμενο πράγματα κινητά ή ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

β) Όταν αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι ακίνητα τρίτου, τότε η μεν επιλογή του κατάλληλου ακινήτου γίνεται με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί αγοράς ακινήτου, η δε σύναψη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται με την Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί δανείων.

 

γ) Όταν αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι κινητά πράγματα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμήθειας αγαθών.

 

δ), Η δυνατότητα σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1665/1986, όπως ισχύει (ΦΕΚ 194/Α/1986), δεν εφαρμόζεται για τους φορείς της περίπτωσης α' της

παρούσας παραγράφου.

 

ε) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις, καθώς και θέματα τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 253Α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρο 7 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.