Προεδρικό διάταγμα 57/00 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Δραστηριότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος είναι οι ακόλουθες:

 

α. η διάθεση ή η εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής:

 

i. πόσιμου νερού ή

ii. ηλεκτρισμού ή

iii. αερίου ή θερμότητας ή η τροφοδότηση των δικτύων αυτών με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα.

 

β. η εκμετάλλευση μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, με σκοπό:

 

i. την αναζήτηση, συλλογή ή εξόρυξη πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων ή

ii. τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων ή ποτάμιων λιμένων ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων σε αεροπορικούς, Θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς.

 

γ. η εκμετάλλευση δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο. Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται με τους όρους που ορίζονται από την αρμόδια κρατική αρχή, όπως οι όροι που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας.

 

δ. η διάθεση ή εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή η παροχή μιας ή περισσοτέρων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κοινό.

 

2. Η παροχή στο κοινό υπηρεσίας μεταφορών μέσω λεωφορείου δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 1 στοιχείο γ. όταν άλλοι φορείς μπορούν ελευθέρως να παρέχουν την υπηρεσία αυτή, είτε γενικά είτε σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με τους ίδιους όρους στους οποίους υπόκεινται οι αναθέτοντες φορείς.

 

3. Η τροφοδότηση, με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα δικτύων που προορίζονται να παράσχουν υπηρεσία στο κοινό από μέρους αναθέτοντος φορέα άλλου από τις δημόσιες αρχές, δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της ανωτέρω παραγράφου 1 στοιχείο α. όταν:

 

α. στην περίπτωση του πόσιμου νερού ή του ηλεκτρισμού:

 

i. η παραγωγή πόσιμου νερού ή ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας μη οριζόμενης στην παράγραφο 1 και

 

ii. η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιμου νερού ή ενέργειας του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβανομένου.

 

β. στην περίπτωση του αερίου ή της θερμότητας:

 

i. η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφερόμενο φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας μη οριζόμενης στην παράγραφο 1 και

 

ii. η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί το πολύ σε 20% του κύκλου εργασιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβανομένου.

 

4. Η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να προβλέψει ότι η εκμετάλλευση γεωγραφικών περιοχών με σκοπό την αναζήτηση, εξόρυξη ή συλλογή πετρελαίου, αερίου άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, δεν θεωρείται ως δραστηριότητα αναφερόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β. σημείο i ή ότι οι φορείς δεν θεωρείται ότι απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β. για την εκμετάλλευση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις έναντι των κειμένων σχετικών διατάξεων που αφορούν τις εν λόγω δραστηριότητες:

 

α. όταν απαιτείται άδεια για την εκμετάλλευση μιας τέτοιας γεωγραφικής περιοχής, και άλλοι φορείς δικαιούνται επίσης να ζητήσουν αυτήν την άδεια υπό τους ιδίους όρους στους οποίους υπόκεινται οι αναθέτοντες φορείς,

 

β. οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες που πρέπει να διαθέτουν οι φορείς για την άσκηση των εκάστοτε δραστηριοτήτων ορίζονται πριν από οποιαδήποτε αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που διαγωνίζονται για την απόκτηση της άδειας,

 

γ. η άδεια άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών χορηγείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όσον αφορά τα προβλεπόμενα μέσα για την αναζήτηση, εξόρυξη ή συλλογή, τα οποία ορίζονται και δημοσιεύονται πριν από την υποβολή των αιτήσεων για την άδεια. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις,

 

δ. όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις που αφορούν τη άσκηση ή την παύση της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την άσκηση, τα τέλη και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στο εισόδημα των φορέων, καθορίζονται και διατίθενται πριν από την υποβολή των αιτήσεων για την άδεια και πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. Κάθε αλλαγή στους εν λόγω όρους και απαιτήσεις πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ή να τροποποιείται κατά τρόπο που να μην συνεπάγεται διακρίσεις. Πάντως, δεν είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την άσκηση πριν από την χρονική στιγμή που προηγείται της χορήγησης της άδειας και

 

ε. οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται βάσει νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης, ούτε βάσει συμφωνίας ή συνεννόησης, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες ή υπάρχουσες πηγές για τις αγορές τους, εκτός αν το ζητήσουν εθνικές αρχές και αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 36 της Συνθήκης.

 

5. Η αρμόδια αρχή κατά την εφαρμογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου μεριμνά μέσω των όρων για την χορήγηση άδειας και άλλων κατάλληλων μέτρων, ώστε κάθε φορέας:

 

α. να τηρεί την αρχή της μη ύπαρξης διακρίσεων και την αρχή του ανταγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες που θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων σχετικά με τις προθέσεις του για τη σύναψη συμβάσεων.

 

β. να ανακοινώνει στην Επιτροπή, υπό όρους που θα καθορίσει το εν λόγω θεσμικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 40 της οδηγίας 1993/38/ΕΟΚ, πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων.

 

7. Όσον αφορά τις ατομικές παραχωρήσεις ή άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή το παρόν διάταγμα, δεν εφαρμόζονται επ' αυτών οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 4, στοιχεία α, β και γ του παρόντος άρθρου, εάν, κατά την ημερομηνία αυτή, άλλοι φορείς δικαιούνται να ζητήσουν άδεια για την εκμετάλλευση γεωγραφικών περιοχών με σκοπό την αναζήτηση, εξόρυξη ή συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, που θα χορηγείται χωρίς διακρίσεις και σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια. Η ανωτέρω παράγραφος 4 στοιχείο δ. δεν εφαρμόζεται όταν οι όροι και οι απαιτήσεις έχουν καθοριστεί, εφαρμοστεί ή τροποποιηθεί από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

 

8. Η αρμόδια αρχή εφόσον επιθυμεί να εφαρμόσει την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Προς το σκοπό αυτό, της ανακοινώνει κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, κάθε συμφωνία ή συνεννόηση που αφορά την τήρηση των όρων που απαριθμούνται στις παραγράφους 4 και 5 ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 59 του προεδρικού διατάγματος 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.