Προεδρικό διάταγμα 599/78 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τις κατά το προηγούμενον άρθρον πιστώσεις καθ' ας προβλέπεται η βεβαίωσις συμπληρωματικής εισφοράς των άρθρων 1 - 3 του νόμου 720/1977, αυτή επιβάλλεται δι' αποφάσεως του Προϊσταμένου της αρμοδίας Πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

2. Η απόφασις επιβολής συμπληρωματικής εισφοράς στηρίζεται επί της κατά το προηγούμενο άρθρο εκθέσεως ελέγχου και περιλαμβάνει τα στοιχεία του υπόχρεου , το ποσόν της επιβαλλομένης εις αυτόν συμπληρωματικής εισφοράς και το κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου χρόνον και δόσεις καταβολής ταύτης.

 

3. Η απόφασις μετ' αντιγράφου της εκθέσεως ελέγχου κοινοποιείται εις τον υπόχρεο δια των Αστυνομικών Αρχών ή δια παντός ετέρου δημοσίου οργάνου.

 

4. Μετά την τυχόν παρέλευσιν απράκτου της κατά το άρθρον 77 του δια του νόμου [Ν] 4125/1960 κυρωθέντος Κώδικα φορολογικής Δικονομίας, ως τούτο ισχύει, προθεσμίας προς άσκηση προσφυγής ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ολόκληρος η επιβληθείσα συμπληρωματική εισφορά βεβαιώνεται εντός διμήνου εις το αρμόδιο Δημόσιον Ταμείον, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος. Όμοια βεβαίωσις γίνεται εντός της αυτής προθεσμίας και επί τη κοινοποιήσει εις την αρμόδια Πολεοδομική Αρχήν που απορρίπτει ή εν μέρει μόνον δεχόμενης την τυχόν ασκηθείσα προσφυγή αποφάσεως του αρμοδίου διοικητικού Πρωτοδικείου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και επί εκδόσεως αποφάσεως εφετείου εν περιπτώσει ασκήσεως μέσου.

 

5. Η συμπληρωματική βεβαιούμενη εισφορά οφείλεται εις τον αυτόν χρόνον εις ον οφειλόταν και η κυρία εισφορά και κατανέμεται εις τις μη εισέτι ληξιπρόθεσμες δόσεις ταύτης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.