Προεδρικό διάταγμα 599/78 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έκπτωσις ή επιστροφή της βεβαιωθείσης εισφοράς γίνεται:

 

α) εάν ο Υπουργός Δημοσίων Έργων κηρύξει δι' αποφάσεώς του απαράδεκτον την δήλωση και εξαίρεση την αυθαίρετη οικοδομή ή τμήμα ταύτης του ευεργετήματος της μη κατατεθείσης της μη κατεδαφίσεως κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 720/1977.

 

β) εάν διαπιστωθούν λογιστικά λάθη ή έτερες διαφορές κατά τον έλεγχο της δηλώσεως ένεκα των οποίων προκύπτει μείωσις της βεβαιωθείσης εισφοράς.

 

γ) εάν προκύπτει απόφασις του Δικαστηρίου δεχόμενη εν όλω ή εν μέρει έφεση ή έτερον ένδικο μέσον και που περιορίζει την βεβαιωθείσα εισφορά.

 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο έκπτωσις ή επιστροφή γίνεται δια της εκδόσεως της Πολεοδομικής Υπηρεσίας τετραπλότυπου φύλλου εκπτώσεως (ΤΑΦΕ) συμφώνως προς το άρθρον 78 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 757/1969 περί διαρθρώσεως των Δημοσίων Ταμείων, των καθηκόντων του Προσωπικού αυτών, του λογιστικού συστήματος κ.λ.π.

 

3. Εις τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του παρόντος τα τετραπλότυπα φύλλα εκπτώσεως εκδίδονται βάσει της οικείας αποφάσεως.

 

Εις την περίπτωσιν β της αυτής παραγράφου το τετραπλότυπο φύλλο εκπτώσεως εκδίδεται βάσει αποφάσεως του Προϊσταμένου της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, εκδιδομένης κατόπιν εκθέσεως ελέγχου της δηλώσεως συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος. Εις την περίπτωσιν α ειδικώς κινείται παραλλήλως η διαδικασία των άρθρων 118 και επέκεινα του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, τετραπλότυπου φύλλου εκπτώσεως δε εκδίδεται μόνον αν δεν οφείλεται εις την συγκεκριμένη περίπτωσιν το κατά το άρθρον 120 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 8/1973 πρόστιμον, άλλως η βεβαιωθείσα εισφορά των άρθρων 1 - 3 του νόμου 720/1977 συμψηφίζεται προς το επιβαλλόμενο τοιούτον πρόστιμον, εκπιπτόμενη από τούτου δια της οικείας αποφάσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.