Προεδρικό διάταγμα 5/7/83 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου η αρμοδιότητα των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών ασκείται από Δήμο ή Κοινότητα, η διαδικασία του παρόντος διατάγματος τηρείται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας. Όπου πολεοδομική υπηρεσία νοείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας.

 

2. Η επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις κατά το άρθρο 2 του παρόντος είναι τριμελής. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δημοτικό η Κοινοτικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή μη, απαραίτητα όμως να ένα μέλος να είναι τεχνικός υπάλληλος του Κλάδου ΑΤ. Επίσης το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη πρόταση να ζητήσει από τον οικείο Νομάρχη να ορίσει ένα μέλος της Επιτροπής να είναι Δημόσιος Υπάλληλος.

 

3. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες μπορεί να ασκηθούν παράλληλα και από την κατά τις οικείες διατάξεις αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εάν η κατά τα ανωτέρω Δημοτική Υπηρεσία παραλείψει την άσκησή τους. Σε περίπτωση που και οι δύο υπηρεσίες επιληφθούν υποθέσεως κατά την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας την ίδια ημέρα, κατισχύει η πράξη της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Η παράλειψη της δημοτικής υπηρεσίας τεκμαίρεται αμάχητα όταν η Πολεοδομική Υπηρεσία εξέδωσε τη σχετική πράξη πριν από τη Δημοτική Υπηρεσία. Η σχετική πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, κοινοποιείται πάντοτε στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια δημοτική υπηρεσία, που υποχρεούται να απέχει κάθε περαιτέρω ενέργειας στη συγκεκριμένη υπόθεση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.