Προεδρικό διάταγμα 80/86 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Γενική Συνέλευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η γενική συνέλευση της εταιρίας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

2. Κάθε φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης συμμετέχει στη γενική συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το όργανο διοίκησης του φορέα, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου αριθμού των μελών του οργάνου αυτού.

 

Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί το φορέα του, με μετοχές που αντιπροσωπεύουν το πολύ μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών.

 

Η θητεία των εκπροσώπων αυτών ακολουθεί τη θητεία του οργάνου διοίκησης του φορέα τους, εκτός αν στο καταστατικό της εταιρίας προβλέπεται μικρότερη θητεία, και σε κάθε περίπτωση λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση της νέας σύνθεσης αυτού του οργάνου. Το όργανο διοίκησης του φορέα οφείλει να ορίσει τους εκπροσώπους μέσα στα παραπάνω προθεσμία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν οριστούν οι νέοι εκπρόσωποι, παρατείνεται η θητεία των προηγούμενων εκπροσώπων μέχρι να οριστούν οι νέοι. Οι εκπρόσωποι μπορεί να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του οργάνου διοίκησης που τους όρισε, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου αριθμού των μελών του.

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τους εκπροσώπους στη γενική συνέλευση, κάθε συνεταιρισμού που συμμετέχει στην εταιρία.

 

4. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός από τα θέματα που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου καταστατικού οργάνου της εταιρίας, και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

 

α) Την τροποποίηση του καταστατικού. (Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο για τις ανώνυμες εταιρίες και το καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση της εταιρίας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού).

 

β) Την παράταση της διάρκειας, λύση, αναβίωση, συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας.

 

γ) Την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, και 4 του άρθρου 14 του διατάγματος αυτού, και την εκλογή των ελεγκτών καθώς και την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

 

δ) Την έγκριση εσωτερικού κανονισμού των υπηρεσιών της εταιρίας.

 

ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου.

 

στ) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρίας.

 

ζ) την έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων της εταιρίας του άρθρου 18 του διατάγματος αυτού.

 

η) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών, με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του διατάγματος αυτού.

 

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρίας.

 

ι) Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις.

 

Κατ εξαίρεση, δεν απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης:

 

α) Για αυξήσεις κεφαλαίου, που κατά το νόμο για τις ανώνυμες εταιρίες και το καταστατικό αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.

 

β) Για την κατά το καταστατικό αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν για οποιαδήποτε αιτία από μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η αντικατάσταση αυτή μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του διατάγματος αυτού.

 

5. Ειδικά για αποφάσεις που αφορούν την αλλαγή του σκοπού της εταιρίας, την παράταση, λύση, συγχώνευση ή μετατροπή της, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου - εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται στο καταστατικό η αύξησή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση ομολογιακού δανείου και την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η γενική συνέλευση στην πρώτη σύγκληση της βρίσκεται σε απαρτία αν εκπροσωπούνται τουλάχιστο τα 80% του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, στη δεύτερη σύγκληση της τα 65% του μετοχικού κεφαλαίου και στην τρίτη σύγκληση της τα 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Για να παρθεί σχετική απόφαση από τη γενική συνέλευση σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν υπέρ αυτής τα 85% των ψήφων που εκπροσωπούν η στη συνέλευση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.