Προεδρικό διάταγμα 89/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και αποτελείται από:

 

α) Έναν Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

β-γ) Δύο Προϊστάμενους Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης.

 

δ) ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

ε) ένα Δικηγόρο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 93/1991 (ΦΕΚ 43/Α/1991).

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας οποιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

3. Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή ο αναπληρωτής του, που συμμετέχει σ' αυτό χωρίς ψήφο εφόσον δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

 

4. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.

 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Το Τεχνικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος, παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό η Προϊσταμένη Αρχή.

 

8. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 93/1991 (ΦΕΚ 43/Α/1991).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.