Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/02

ΠΥΣ 34/2002: Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/2002: Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, (ΦΕΚ 125/Α/2002), 05-06-2002.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ... (ΦΕΚ 136/Α/1992) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παράγραφος 1)ζ) του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και του άρθρου 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1) και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Κεφάλαιο 1Γ (παράγραφος 4) του νόμου 2647/1998 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α/1998).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παράγραφοι 28 και 29) του προεδρικού διατάγματος 28/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1992).

 

7. Την υπ' αριθμό [Α] 11824/1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας (ΦΕΚ 369/Β/1993).

 

8. Την υπ' αριθμό [Α] 3277/209/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση Καθορισμός γενικών αρχών και αρμόδιων υπηρεσιών για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 180/Β/2000).

 

9. Την Οδηγία [ΕΟΚ] 1996/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27-09-1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (ΕΕL 296/55/21-11-1996) και ειδικότερα τα άρθρα 4 (παράγραφοι 6 και 7) 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αυτής.

 

10. Την Οδηγία [ΕΟΚ] 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22-04-1999 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (EEL 163/41/29-06-1999),

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση α' του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997),

 

12. Την υπ' αριθμό [Α] 6459/31-10-2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1480/Β/2001),

 

13. Την υπ' αριθμό [Α] Υ6/31-10-2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001) και

 

14. Την υπ' αριθμό 8864/30-5-2002 κοινή εισήγηση των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ζήση και Υγείας και Πρόνοιας Νασιώκα,

 

αποφασίζει:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Διοξείδιο του θείου

Άρθρο 4: Διοξείδιο του αζώτου και οξείδια του αζώτου

Άρθρο 5: Σωματίδια

Άρθρο 6: Μόλυβδος

Άρθρο 7: Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών

Άρθρο 8: Απαιτήσεις σε περίπτωση μη υπέρβασης της οριακής τιμής / τιμή και των ορίων συναγερμού

Άρθρο 9: Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού

Άρθρο 10: Εκτίμηση των συγκεντρώσεων

Άρθρο 11: Διαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άρθρο 12: Παροχή πληροφοριών στο κοινό

Άρθρο 13: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14: Κυρώσεις

Άρθρο 15: Παραρτήματα

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

 

Αθήνα, 30-05-2002

 

Ο Πρόεδρος

 

Τα μέλη

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.