Απόφαση 10256/97

Απόφαση 10256/1997: Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 3046/204/1989 Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10256/1997: Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 3046/204/1989 Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989), (ΦΕΚ 329/Δ/1997), 21-04-1997.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Η παράγραφος 3.6 του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση 3046/204/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3.6. Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου τηρείται απόσταση από γειτονικά κτίρια (του ιδίου ή των ομόρων οικοπέδων), τέτοια ώστε αυτό να μη δέχεται ή να μεταβιβάζει φορτία σε κτίρια, που υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν.

 

Ο κενός χώρος μεταξύ των κτιρίων αποτελεί σεισμικό αρμό, όταν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του [Π] Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ), που εγκρίθηκε με την Υπουργική απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Δ17Α/32/ΦΝ275/30-09-1992 (ΦΕΚ 613/Β/1992), όπως ισχύει.

 

Για τον σεισμικό αρμό ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

 

α) Ο σεισμικός αρμός δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα λειτουργικότητας, μονώσεων, υγιεινής, στατικής επάρκειας και δουλείας ως προς την διαμόρφωση του στατικού φορέα, των γειτονικών κτιρίων ιδίως όταν αυτό ανήκουν σε άλλους ιδιοκτήτες.

 

β) Ο σεισμικός αρμός πλήρους διαχωρισμού, του εδαφίου (3) της παραγράφου 4.1.7.2 του [Π] Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις προστασίας γειτονικών κτιρίων, ενώ οι περιπτώσεις προστασίας με την κατασκευή τοιχωμάτων - προσκρουστήρων ή με την τήρηση αποστάσεων ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων, όπως περιγράφονται αντίστοιχα στα εδάφια (4) και (5) της παραγράφου 4.1.7.2 του [Π] Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, εφαρμόζονται μόνο όταν τα κτίρια (παλαιό και νέο) ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει και την ευθύνη δόμησης των δύο κτιρίων, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού.

 

γ) Ο σεισμικός αρμός δεν είναι υποχρεωτικός σε περιπτώσεις προσθηκών καθ' ύψος, σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως αυτό ορίζονται στο άρθρο 23 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

δ) Στην περίπτωση φέρουσας μεσοτοιχίας εφαρμόζεται μόνο ο σεισμικός αρμός πλήρους διαχωρισμού, μετά τη στέψη του μεσότοιχου. Καθ' όλο το ύψος του μεσότοιχου, η κατασκευή σεισμικού αρμού πλήρους διαχωρισμού είναι προαιρετική.

 

ε) Όταν υπάρχει κτίριο στο όριο ομόρων οικοπέδων, το ελάχιστο εύρος του σεισμικού αρμού πλήρους διαχωρισμού, υπολογίζεται για την σεισμική μετακίνηση και των δύο κτιρίων, όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) της [Π] παραγράφου 4.1.7.2 του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού και διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου στο οικόπεδο του νέου κτιρίου.

 

Σε καμία περίπτωση η απόσταση του νέου κτιρίου από το όριο των ομόρων οικοπέδων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το εύρος (ΔV), όπου (ΔV) είναι η μέγιστη σεισμική μετακίνηση του νέου κτιρίου.

 

στ) Όταν δεν υπάρχει κτίριο στο όριο των ομόρων οικοπέδων το νέο κτίριο απέχει από το όριο απόσταση τουλάχιστον ίση με το εύρος (ΔV) της μέγιστης σεισμικής μετακίνησής του.

 

ζ) Στην περίπτωση ύπαρξης διηρημένων ιδιοκτησιών σε κοινό οικόπεδο, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως εάν τα κτίρια να βρίσκονται σε διαφορετικό οικόπεδα.

 

η) Οι τοίχοι εκατέρωθεν του σεισμικού αρμού θεωρούνται εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων και κατασκευάζονται έτσι ώστε να πληρεί, ο καθ' ένας απ' αυτούς σαν ανεξάρτητος τοίχος, τις διατάξεις που αφορούν τη θερμομόνωση, Πυροπροστασία και ηχομόνωση.

 

θ) Με δαπάνες και επιμέλεια του τελευταίου που οικοδομεί το κενό μεταξύ των κτιρίων, φράσσεται απ' όλες τις πλευρές με υλικό μικρότερης αντοχής από αυτό του φέροντα οργανισμού των κτιρίων, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγονται ρύπανση, μετάδοση υγρασίας ή άλλες οχλήσεις.

 

ι) το κενό μεταξύ δύο κτιρίων, που υπερβαίνει το διπλάσιο του ελάχιστα απαιτούμενου εύρους του σεισμικού αρμού, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, δεν θεωρείται σεισμικός αρμός.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.6 του άρθρου 5 του Κανονισμού αυτού, που αναφέρεται στο σεισμικό αρμό.}

 

3. Για οικοδομικές άδειες η έκδοση των οποίων εκκρεμεί, εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της.

 

4. Η παρούσα εφαρμόζεται από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 26-03-1997

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.