Απόφαση 10461/87

Απόφαση 10461/1987: Αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Εκάλης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10461/1987: Αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Εκάλης, (ΦΕΚ 429/Δ/1987), 15-05-1987.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τα άρθρα 8 παράγραφος 1, 9 παράγραφος 2.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως Τροποποιήσεων Σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμού δόμησης από τις Νομαρχίες.

 

4. Την υπ' αριθμόν 67/1986 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Εκάλης.

 

5. Την υπ' αριθμόν 18/27/1986 πράξη συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ανατολικής Αττικής.

 

6. Ότι η Εκάλη ως ευρισκομένη στους πρόποδες του Πεντελικού όρους είναι περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και χρήζει ειδικής προστασίας, έχει δομηθεί με τις διατάξεις του από 19-04-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 273/Δ/1979) και έχει διαμορφωθεί ως Κηπούπολη με μικρά ύψη και μικρή κάλυψη, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Εκάλης και ορίζονται ως εξής:

 

1. α) Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 1.000 m2.

 

Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη περίπτωση εξακολουθούν να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, αν έχουν τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση που ίσχυαν στην περιοχή κατά την δημοσίευση του από 19-04-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 273/Δ/1979).

 

β) Επιβάλλεται περιμετρικά του κτιρίου υποχρεωτική ελάχιστη απόσταση από τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου ίση με Δ = 3 + 0,10 x Η όπου Η το ύψος εξάντλησης του συντελεστή δόμησης, είτε το μέγιστο ύψος σε περίπτωση που δεν γίνεται εξάντληση του συντελεστή δόμησης.

 

2. Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές 7 m.

 

3. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου ορίζεται σε 25% της επιφανείας του. Δεν επιτρέπεται η προσαύξηση κατά 10% που ισχύει για τα χαμηλά κτίρια.

 

4. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου ορίζεται σε 0,4.

 

5. α) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 8 m. Στην περίπτωση κεκλιμένου εδάφους με κλίση πάνω από 10% το μέγιστο ύψος ορίζεται σε 11 m που μετράται σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

β) Τα ως άνω καθοριζόμενα ύψη προσαυξάνονται κατά 2 m στην περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

6. α) Απαγορεύεται η κατασκευή pilotis και οι κατασκευές που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

β) Επιτρέπεται η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων μόνον όταν η συλλεκτική επιφάνεια ταυτίζεται με τις έδρες των στεγών.

 

γ) Επιτρέπεται η εγκατάσταση δορυφορικών κεραιών ΤV που μπορεί να εξέχουν πέρα από το ιδεατό στερεό, όπως ορίζεται από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, μετά από άδεια της πολεοδομικής αρχής και έγκριση από της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

7. α) Στις κατ' επέκταση προσθήκες επιβάλλεται το κατ' επέκταση τμήμα να εφάπτεται τουλάχιστον σε μια πλευρά ή τμήμα αυτής με το υφιστάμενο κτίριο.

 

Απαγορεύεται η δημιουργία 2 ξεχωριστών κτιρίων που συνδέονται μεταξύ τους με διάδρομο επικοινωνίας, με ημιυπαίθριο χώρο, ή με άλλο χώρο ανάλογης χρήσης και μορφής.

 

β) Επιτρέπεται να ανεγείρονται περισσότερες από μια οικοδομές στο ίδιο οικόπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 με την προϋπόθεση ότι πληρούται η παρακάτω σχέση:

 

α = Ε x 1000 / 2 x 100

 

όπου:

 

Ε το εμβαδόν του οικοπέδου σε m2 και

α ο αριθμός των επιτρεπομένων κτιρίων πέρα από την κύρια οικοδομή.

 

Κατ' εξαίρεση αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίριο προϋφιστάμενο της 15-05-1979 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 19-04-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 273/Δ/1979) και το εμβαδόν του οικοπέδου υπερβαίνει τα 2.000 m2 τότε επιτρέπεται να ανεγείρονται περισσότερες από μία οικοδομές στο ίδιο οικόπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 με την προϋπόθεση ότι πληρούται η σχέση:

 

α = (Ε - 1000) / 1000

 

όπου:

 

Ε το εμβαδόν του οικοπέδου σε m2 και

α ο αριθμός των επιτρεπομένων κτιρίων πέραν από την κύρια οικοδομή.

 

Στην περίπτωση που ο α προκύπτει δεκαδικός αριθμός για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το ακέραιο ψηφίο.

 

γ) Κάθε συντελεστής οικοδομής δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει περισσότερους από τρεις ανεξάρτητους χώρους κατοικίας (διαμερίσματα).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 30741/1997 απόφασης (ΦΕΚ 816/Δ/1997), με την υπ' αριθμόν ΠΕΧΩ/165/2001 απόφαση (ΦΕΚ 86/Δ/2001).

 

8. Στην υπόψη περιοχή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

9. Η περιοχή της Εκάλης, όπως φαίνεται στο υπό στοιχεία Α διάγραμμα που συνοδεύει το από 19-04-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 273/Δ/1979) χαρακτηρίζεται αμιγούς κατοικίας και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Κατά παρέκκλιση ισχύουν οι ειδικές χρήσεις, όπως καθορίζονται στα από [ΒΔ] 29-03-1936 (ΦΕΚ 161/Α/1936), [ΒΔ] 19-06-1948 (ΦΕΚ 204/Α/1948) και [ΒΔ] 02-02-1949 (ΦΕΚ 35/Α/1949) βασιλικά διατάγματα με τα οποία εγκρίθηκαν τουριστικό περίπτερο, κέντρο αναψυχής και ξενοδοχείο αντίστοιχα.

 

10. Κατά τις λοιπές διατάξεις ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

11. Μεταβατικές διατάξεις.

 

Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και ισχύουν εκτελούνται ή αναθεωρούνται χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον είναι ευμενέστερες.

 

Επίσης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν είναι ευμενέστερες εκδίδονται εκτελούνται και αναθεωρούνται οι άδειες χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασμός των προγενεστέρων και των νέων διατάξεων και χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, εφόσον μέχρι την ισχύ της απόφασης αυτής.

 

α) Έχει υποβληθεί σχετική αίτηση με όλα τα σχέδια και δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις.

 

β) Έχει μέχρι την 16-10-1986 ημέρα δημοσίευσης της υπ' αριθμόν 22587/1986 απόφασης (ΦΕΚ 916/Δ/1986) μας συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί η οικοδόμηση με δημόσιο έγγραφο (σύμβαση) ή αν προβλέπεται με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

 

Στην περίπτωση β οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται, αν η αίτηση για την χορήγηση της οικοδομικής άδειας με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά υποβληθεί μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

 

12. Από την δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ' αριθμόν 22587/1986 (ΦΕΚ 916/Δ/1986) απόφασή μας.

 

Αγία Παρασκευή, 21-04-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.