Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένης της ενάρξεως των σχετικών εργασιών δια την εκπόνηση νέου σχεδίου πόλεως ή κώμης κ.λ.π. επιτρέπεται ίνα δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου των δημοσίων έργων, επιβάλλεται εν όλω ή εν μέρει, και μέχρις ενός το πολύ έτους, η πλήρης απαγόρευσις των εργασιών δομήσεως εφ' απάσης της πόλεως ή κώμης κ.λ.π. μετά της περιοχής της, ή και επί τμημάτων αυτής μόνον, ή και η εκτέλεσις τοιούτων εργασιών υπό όρους και περιορισμούς κανονιζομένους δια του αυτού διατάγματος. Η ανωτέρω ετησία προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά τον αυτόν τρόπον και επί δύο έτη, εάν εν τω μεταξύ εξακριβωθεί ότι οι προς εκπόνηση του νέου σχεδίου εργασίες προόδευσαν σημαντικώς. Οι ανωτέρω περιορισμοί και απαγορεύσεις ουδέν δύνανται να δημιουργήσουν υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως παρά του Δημοσίου και των δήμων ή κοινοτήτων.

 

2. Δια τους αυτούς ως εις την προηγούμενη παράγραφο λόγους δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων εκδιδομένης άνευ των εν τη αυτή παραγράφω διατυπώσεων και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, να επιβάλλεται αναστολή των οικοδομικών εργασιών δια τρίμηνον το πολύ χρονικόν διάστημα, του χρόνου τούτου συνυπολογιζομένου εντός του κατά την προηγούμενη παράγραφο συνολικού χρόνου των τριών ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 551/1977 (ΦΕΚ 68/Α/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.