Απόφαση 11206/17

Απόφαση 11206/2017: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 11206/2017: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας, (ΦΕΚ 4473/Β/2017), 19-12-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238, 280 και 283 παράγραφος 4 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

7. Τις διατάξεις της 14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 1 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α') Τροποποιήσεις του νόμου 2725/1999 (Α' 121) και άλλες διατάξεις.

 

9. Την 6797/2011 (ΦΕΚ 2018/Β/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί έγκρισης της 226/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, με την οποία καταρτίσθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάουσας, όπως τροποποιήθηκε με την 943/2017 (ΦΕΚ 922/Β/2017) όμοια.

 

10. Την 3/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Νάουσας, με την οποία εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, με την προσθήκη 2 θέσεων κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών Ε' κατηγορίας.

 

11. Την 291/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

12. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Νομού Ημαθίας, όπως διατυπώνεται στην 130/07-09-2017 απόφασή του.

 

13. Την 260/2017 απόφαση-βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάουσας, ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των ως άνω προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνουμε, την υπ' αριθμόν 291/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας και συγκεκριμένα, το άρθρο 6 Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, στο οποίο προστίθενται 2 θέσεις κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών Ε' κατηγορίας.

 

Β. Κατά τα λοιπά, η υπ' αριθμόν 6797/2011 (ΦΕΚ 2018/Β/2011) απόφαση, ισχύει ως έχει.

 

Ακροτελεύτιο Άρθρο Κάλυψη δαπάνης Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Νάουσας, ύψους 4.900,00 ευρώ, για την κάλυψη της οποίας στο σκέλος των εξόδων, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ 02.20.6011 (3.900,00 ευρώ) και 02.20.6051 (1.000,00 ευρώ) και συνολική δαπάνη ύψους 39.000,00 ευρώ για το 2018 και τα επόμενα έτη, για την κάλυψη της οποίας, θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις, στον προϋπολογισμό κάθε έτους.

 

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Βέροια, 30-11-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.