Απόφαση 11389/93 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμόδια όργανα - ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια όργανα για τη λήψη των αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου 1797/1988 προμήθειες του δημόσιου τομέα, και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και της παρούσας για τις προμήθειες που εκτελούνται από τους φορείς του άρθρου 1 αυτής, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο νομάρχης, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, τα όργανα που προσδιορίζονται στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, ή τα εξουσιοδοτούμενα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις αυτών και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

 

Οι ειδικότερες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα ή άλλες διατάξεις, που προβλέπουν τον έλεγχο των αποφάσεων των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναφέρεται:

 

α. Δήμος ή κοινότητα, νοείται και ο συνδυασμός, το δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα, το δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το τοπικό συμβούλιο.

 

β. Δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, νοείται για τους συνδέσμους η εκτελεστική επιτροπή, για τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και τοπικά συμβούλια το διοικητικό τους συμβούλιο.

 

γ. Δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας, νοείται ο Πρόεδρος του συνδέσμου, του ιδρύματος, του νομικού προσώπου, του τοπικού συμβουλίου.

 

δ. Δημαρχιακή επιτροπή, νοείται η εκτελεστική επιτροπή του ιδρύματος.

 

ε. Δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, νοείται για τους συνδέσμους, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα τοπικά συμβούλια μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου.

 

3. Η απαιτούμενη από τις διατάξεις των επομένων άρθρων του παρόντος κανονισμού γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου παρέχεται από την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του παρόντος.

 

4. Ανοικτός διαγωνισμός είναι εκείνη η διαδικασία διαγωνισμού στα πλαίσια της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορές.

 

5. Κλειστός διαγωνισμός είναι εκείνη η διαδικασία διαγωνισμού στα πλαίσια της οποίας μόνον οι προμηθευτές που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν προσφορές.

 

6. Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεση είναι η διαδικασία εκείνη στα πλαίσια της οποίας η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.

 

7. Πρόχειρος διαγωνισμός είναι εκείνη η συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν αναγκαστικά οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.

 

8. Τεχνικές προδιαγραφές είναι το σύνολο των αναφερομένων, ιδίως στα τεύχη δημοπράτησης, τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να συγκεντρώνει ένα προϊόν όπως η ποιότητα η απόδοση, η ασφάλεια ή οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, που καθιστούν δυνατό τον αντικειμενικό χαρακτηρισμό ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.

 

9. Πρότυπο είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή η τήρηση όμως των οποίων δεν είναι κατ' αρχήν υποχρεωτική.

 

10. Ευρωπαϊκό πρότυπο είναι το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτρονικών Προϊόντων (CENELEC) ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN) ή Έγγραφο Εναρμόνισης (HD), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.

 

11. Κοινές τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθιερωθεί για να εξασφαλισθεί ή ενιαία εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.