Απόφαση 11389/93 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας ανάθεσης, προμηθειών των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειες τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού γίνεται από επιτροπές.

 

2. Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

 

3. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρεις δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους.

 

Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον νομάρχη εκ των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού.

 

Για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων ECU στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας. Εάν ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί υποδεικνύονται από το νομάρχη εκ των υπαλλήλων των φορέων που αναφέρονται ανωτέρω.

 

4. Με απόφαση του νομάρχη συγκροτούνται κατά περίπτωση και ευκαιριακές επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων προμηθειών με τα οποία δεν ασχολούνται οι επιτροπές των παραπάνω παραγράφων. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η αρμοδιότητα και το έργο της επιτροπής ή ομάδας εργασίας η συγκρότηση, η σύνθεση, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας της.

 

5. Σε όλες τις επιτροπές του άρθρου αυτού, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.