Απόφαση 1148/16

Απόφαση 1148/28488/2016: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων νομού Ευβοίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1148/28488/2016: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων νομού Ευβοίας, (ΦΕΚ 525/Β/2016), 02-03-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδίως των άρθρων 1, 6 και 280.

 

β) Του νόμου [Ν] 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007) και ιδίως του άρθρου 10.

 

γ) Του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7.

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/Α/2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση γ)γ του άρθρου 8.

 

2. Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 2990/18604/2011 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΘΣΕ) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως (ΦΕΚ 385/Β/2011) και κυρίως της παραγράφου Γ, περίπτωση 4, του άρθρου 7.

 

3. Την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων (ΦΕΚ 1358/Β/2011).

 

4. Την από 15-02-2016 (πρακτικό 2, θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Ευβοίας και την υπ' αριθμόν 7/2016 (πρακτικό 1/2016 από 28-01-2016, θέμα 7ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ως κάτωθι:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

 

Ενότητα Β: Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης

 

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας Ζωής και Ανακύκλωσης

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα ή σε τοπικές κοινότητες των δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα

 

Άρθρο 10: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα την Δημοτική Ενότητα Διρφύων

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 11: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 13: Περιοδική απασχόληση διοικητικών υπαλλήλων στα δημοτικά διαμερίσματα

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 14: Ειδικές θέσεις

Άρθρο 18: Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Άρθρο 19: Θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 21: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 22-02-2016

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.