Απόφαση 1171/87

Απόφαση 1171/1987: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Αμπελειά νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1171/1987: Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Αμπελειά νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 1269/Δ/1987), 31-12-1987.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και όπως τροποποιήθηκαν από το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος ανοικτών πόλεων που αφορούν την κατηγοριοποίηση και τον προσδιορισμό ορίων του οικισμού Αμπελειάς.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την 34/1986 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Αμπελειάς.

 

6. Την Γνωμοδότηση του Δασαρχείου Δωδώνης για τις περιοχές που πρέπει να εξαιρεθούν των ορίων του οικισμού ως δάση και δασικές εκτάσεις όπως διατυπώθηκε με το 6684/1987 έγγραφο.

 

7. Την 26/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού, αποφασίζουμε:

 

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό του θέματος στις κατηγορίες:

 

Ούτε Περιαστικός, Αδιάφορος, Δυναμικός, Συνεκτικός και Μεσαίος.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Αμπελιάς, όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

a.1171.87

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για νέα όρια βλέπε την υπ' αριθμόν 1413/1994 απόφαση (ΦΕΚ 1397/Δ/1994).

 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης.

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από τα από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα.

 

α) Για τον οικισμό του θέματος ορίζουμε αρτιότητα γηπέδου 300 m2 για γήπεδα που βρίσκονται στο συνεκτικό τμήμα και 1.000 m2 για τα γήπεδα που βρίσκονται πέρα από το συνεκτικό τμήμα και μέσα στα όρια του παραπάνω οικισμού.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης.

 

Για τον οικισμό του θέματος καθορίζουμε τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα με τη διευκρίνιση ότι είναι υποχρεωτικοί οι όροι που αναφέρονται στην:

 

α) κάλυψη οικοδομής με στέγη από κεραμίδια ή πλάκες με μέγιστη κλίση 50% και μέγιστη προεξοχή 0,8 m.

 

β) κάλυψη εξώστη ανοικτού καλυμμένου με τα ίδια υλικά της στέγης και με μέγιστο μήκος τα 2/3 της όψης και κατασκευή στηθαίων εξωστών και εξωτερικής σκάλας από σοβά - κονίαμα, ξύλο ή σίδηρο.

 

Τα υπόλοιπα στοιχεία της καρτέλας είναι δυνητικά για τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητή.

 

4. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ιωαννίνων ώστε να εξασφαλίζεται:

 

α) Η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και

 

β) να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα.

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης και την καρτέλα ειδικών όρων δόμησης που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 30-11-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.