Απόφαση 11773/12

Απόφαση 11773/2012: Τροποποίηση της 28766/2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (ΦΕΚ 1588/Β/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 11773/2012: Τροποποίηση της 28766/2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (ΦΕΚ 1588/Β/2011), (ΦΕΚ 832/Β/2012), 19-03-2012.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του νόμου 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 42/Α/2005), που προστέθηκε με το άρθρο 5 παράγραφος 6 περίπτωση δ' του νόμου 3481/2006 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2308/1995 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ14/24-11-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

5. Την υπ' αριθμόν 513/03/22-03-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 710/Β/2011).

 

6. Την υπ' αριθμόν 488/16/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-03-2012

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.