Νόμος 3316/05 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Γενικές - Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται για την ανάθεση των μελετών και υπηρεσιών, όλων εν γένει των αναθετουσών Αρχών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1, επιφυλασσομένων των διατάξεων των περιπτώσεων ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου, στους διαγωνισμούς των οποίων η προκήρυξη θα δημοσιευθεί μετά την έναρξη ισχύος του, καθώς και στις συμβάσεις που θα συναφθούν συνεπεία των διαγωνισμών αυτών, χωρίς να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να εισάγονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις και προσαρμογές των διατάξεων του νόμου αυτού, καθώς και των προτύπων τευχών προκηρύξεων και λοιπών συμβατικών τευχών, στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, οι οποίες αφορούν στις μελέτες και υπηρεσίες που προκηρύσσει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού κτηματολογίου, όπως είναι ιδίως οι μελέτες κτηματογράφησης του νόμου 2308/1995, η σύνταξη υποβάθρων, και οι μελέτες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών, καθώς και εργασίες καταχώρισης και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων.

 

Οι ως άνω παρεκκλίσεις αφορούν ιδίως:

 

α) στο φάκελο του έργου, στον αριθμό των συμπραττόντων μελών και στη συμμετοχή δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών στις προσκαλούμενες συμπράξεις, στον τρόπο χρηματοδότησης των συμβάσεων αυτών, στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και στην έγκριση αυτών,

 

β) στον καθορισμό των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, καθώς και των κριτηρίων ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένου και του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου,

 

γ) στις προεκτιμώμενες αμοιβές και στις οικονομικές προσφορές,

 

δ) στη σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων, στις συμβατικές αμοιβές και στον τρόπο καταβολής τους, στον καθορισμό των σταδίων εκτέλεσης του αντικειμένου των συμβάσεων, στη συνολική προθεσμία για την περαίωση των μελετών, στην επιβολή των ποινικών ρητρών, στην έγκριση των μελετών, στη διάλυση της σύμβασης και στην αποζημίωση, καθώς και στις συμφωνίες - πλαίσιο.

 

Ως δημοσίευση νοείται η αποστολή της περίληψης προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στους διαγωνισμούς με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η πρώτη αποστολή προς δημοσίευση στον ελληνικό τύπο. Σε περίπτωση ανάθεσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται αν η πρόσκληση προς διαπραγμάτευση αποσταλεί μετά την έναρξη ισχύος του. Οι διατάξεις του κεφαλαίου περί διοικητικής επίλυσης των διαφορών εφαρμόζονται στις διαφορές που ανακύπτουν με κοινοποίηση της βλαπτικής πράξης στον ανάδοχο, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής μπορεί να ανακαλείται η προκήρυξη σύμβασης μελέτης, εφόσον μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του, έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τη δημοσίευση της προκήρυξης. Κατ' εξαίρεση του πρώτου εδαφίου, στις μελέτες της κατηγορίας 28 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ο νόμος αυτός θα εφαρμοσθεί από την ημερομηνία που θα ορισθεί στο προεδρικό διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 39.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006), με την παράγραφο 6)α του άρθρου 5 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2005), με την παράγραφο 10 του άρθρου 51 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), με το άρθρο 5 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

2. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτόν ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας Αρχής και του εργοδότη, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των επί μέρους αναθετουσών Αρχών, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου αυτού.

 

Αποφαινόμενα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητες τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης.

 

Μέχρι την έκδοση των νέων αποφάσεων ως αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα για τις συμβάσεις του νόμου αυτού όργανα, ορίζονται όργανα και υπηρεσίες των αναθετουσών Αρχών με απόφαση του οργάνου διοίκησης των αρχών αυτών.

 

3. Όπου οι κείμενες διατάξεις παραπέμπουν σε διατάξεις του νόμου 716/1977 και στα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεση του, η παραπομπή νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου αυτού και στο προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του.

 

4. Οι περί μητρώων διατάξεις του νόμου 716/1977 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του νόμου αυτού, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 39. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στα μητρώα (πτυχία), που έχουν εκδοθεί υπό την ισχύ του νόμου 716/1977, ισχύουν για κάθε συνέπεια, μέχρις ότου εκδοθούν νέες βεβαιώσεις κατ' εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 7 του άρθρου 39.

 

Στη σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών, η οποία συγκροτείται κατά το άρθρο 5 του νόμου 716/1977 και εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τις κατά νόμο αρμοδιότητες της, μέχρις ότου συγκροτηθεί η κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του παρόντος Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) ο αριθμός των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας περιορίζεται σε ένα (1) και β) προστίθενται τρία (3) νέα μέλη, ήτοι ένα (1) από το Σύνδεσμο Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), ένα (1) από το Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ) και ένα (1) από το Σύλλογο Μελετητών Δημόσιων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ). Για την αλλαγή της σύνθεσης, και μόνο κατά το μέρος που αφορά στις ως άνω αλλαγές, εκδίδεται, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από υπόδειξη των ως άνω μελών, με τους αναπληρωτές τους, από τους οικείους φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6)β του άρθρου 5 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

5. Οι αιτήσεις προς την υπηρεσία τήρησης των μητρώων, για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των πτυχίων, κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 39.

 

6. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4, η προεκτιμώμενη αμοιβή των συμβάσεων που θα συναφθούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από παρόμοιες μελέτες και τις κείμενες περί αμοιβών μελετητών διατάξεις.

 

7. Οι αμοιβές μηχανικών για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες, που έχουν ανατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπολογίζονται με τους προϋπολογισμούς που εξάγονται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο σύναψης των σχετικών συμβάσεων. Στις συμβάσεις αυτές οι ανάδοχοι μελέτης οφείλουν να υποβάλουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή και προϋπολογισμούς των έργων που μελετήθηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11, για τις ανάγκες της δημοπράτησης τους.

 

8. Η προετοιμασία του φακέλου του έργου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4, είναι υποχρεωτική για τις συμβάσεις του νόμου αυτού που η προκήρυξη τους θα δημοσιευθεί μετά την 01-01-2007. Μέχρι την ημεροχρονολογία αυτή οι αναθέτουσες Αρχές προκηρύσσουν τις σχετικές διαδικασίες με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, με τα οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6)γ του άρθρου 5 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται ιδιαίτερη κατηγορία υπ' αριθμόν 29, ηλεκτρονικές μελέτες. Η κατηγορία υπ' αριθμόν 9 τροποποιείται ως εξής: μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες.

 

10. Ο κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 3316/2005 κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται στις μελέτες και υπηρεσίες που προκηρύσσονται από την εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, τον Οργανισμό Κτηματογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εγκρίνεται ιδιαίτερος κανονισμός για τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών και υπηρεσιών των ως άνω φορέων, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 6)δ του άρθρου 5 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.