Απόφαση 1186948/93

Απόφαση 1186948/394/1993: Επανακαθορισμός ορίων οικισμών Σκάλας και Μετόχι Αγκιστρίου νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1186948/394/1993: Επανακαθορισμός ορίων οικισμών Σκάλας και Μετόχι Αγκιστρίου νομού Αττικής, (ΦΕΚ 1429/Δ/1993), 09-12-1993.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, κατηγορίες αυτών και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) περί τροποποίησης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος καθώς και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

3. Τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών με αριθμό πρωτοκόλλου 984/1991.

 

4. Τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου με αριθμούς 72/1992, 65/1992 μετά την τήρηση των συμμετοχικών διαδικασιών.

 

5. Την απόφαση 93/1990 του Κοινοτικού Συμβουλίου περί ένωσης των οικισμών Σκάλας και Μετόχι σε ενιαίο οικισμό.

 

6. Τις με ημερομηνίες 22-07-1978 και 12-02-1968 εκθέσεις καθορισμού ορίων Μετόχι και Σκάλας Αγκιστρίου.

 

7. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά με αριθμό πρακτικού 32 της συνεδρίασης 16-09-1993.

 

8. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών όπως συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Επανακαθορίζουμε τα όρια των οικισμών Σκάλας και Μετόχι Αγκιστρίου ως προβλέπονταν στις τεχνικές εκθέσεις με ημερομηνία 22-07-1978 και τον οικισμό Μετόχι και με ημερομηνία 12-06-1968 για τον οικισμό Σκάλας Αγκιστρίου και τα συνημμένα σκαριφήματα οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, εξαιρουμένων των δασικών εκτάσεων, όπως φαίνονται στο χάρτη που συνοδεύει το έγγραφο 984/1991 της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά Δασαρχείο Πειραιά.

 

Α. Ορίζονται γενικοί όροι δόμησης

 

1. Αρτιότητα οικοπέδων

 

Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στα προαναφερθέντα όρια οικισμών η αρτιότητα ορίζεται σε 2.000 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

Β. Ορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

Επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

1. Υποχρεωτική κατασκευή στέγης με βυζαντινά ή ελληνορωμαϊκά κεραμίδια, με έως 1.5 m υπεράνω του επιτρεπομένου ύψους.

 

2. Υποχρεωτικά ξύλινα εξωτερικά ανοίγματα ταμπλαδωτά γαλλικά ή καρφωτά, όχι γερμανικά με αναλογία ανοιγμάτων παραθύρων 1:1.5 βαμμένα στα παραδοσιακά χρώματα του οικισμού. Το ποσοστό των ανοιγμάτων επιτρέπεται μέχρι 20% της όψεως του κτιρίου.

 

3. Απαγορεύονται περιμετρικοί εξώστες και οι εξώστες του ορόφου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% της όψεως.

 

4. Επιτρέπονται μόνο κιγκλιδώματα σιδερένια, ξύλινα ή συμπαγή στηθαία.

 

5. Απαγορεύονται ηλιακοί θερμοσυσσωρευτές υπεράνω της στέγης.

 

6. Επίσης όλες οι κατασκευές ελέγχονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η ισχύς της αυτής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 17-11-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.