Απόφαση 119459/86

Απόφαση 119459/1313/1986: Αύξηση χρηματικών ποσών του άρθρου 86 του νομοθετικού διατάγματος 321/1969 και του άρθρου 43 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 119459/1313/1986: Αύξηση χρηματικών ποσών του άρθρου 86 του νομοθετικού διατάγματος 321/1969 και του άρθρου 43 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974, (ΦΕΚ 902/Β/1986), 22-12-1986.

 

Ο Υπουργός Οικονομικών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) της περίπτωσης α' του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 86 του νομοθετικού διατάγματος 321/1969 περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού και

 

β) των παραγράφων 2 και 3 περίπτωση α' του άρθρου 43 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

2. Το νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 51827/213/1984 απόφαση, αποφασίζουμε:

 

1. Αυξάνουμε τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης α' του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 86 του νομοθετικού διατάγματος 321/1969 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974, όπως αυτά είχαν αναπροσαρμοστεί με την υπ' αριθμόν 51827/213/1984 απόφαση, μέχρι του ύψους των οποίων επιτρέπεται η άνευ δημοσίου διαγωνισμού κατάρτιση συμβάσεων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, για προμήθειες και εκτέλεση εργασιών, ως ακολούθως:

 

α) Σε 150.000 δραχμές το ποσό των 75.000 δραχμών.

β) Σε 300.000 δραχμές το ποσό των 200.000 δραχμών.

 

2. Ομοίως, αυξάνουμε σε 150.000 δραχμές το χρηματικό ποσό των 75.000 δραχμών, το οριζόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974, όπως αυτό αναπροσαρμόστηκε με την υπ' αριθμόν 51827/213/198 απόφαση, μέχρι του ύψους του οποίου επιτρέπεται η απευθείας, άνευ δημοσίου διαγωνισμού, κατάρτιση συμβάσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που συνεπάγονται έσοδα αυτών.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτήν αρχίζει από 01-01-1987.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-12-1986

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.