Απόφαση 124499/16 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο Δήμο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.

 

2. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.

 

3. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μετσόβου του τρέχοντος έτους 838,330,00 €, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις εγγεγραμμένες στους κωδικούς: 00-6031, 006053, 10-6011, 10-6012.001, 10-6012.002, 10-6012.003, 106021, 10-6041, 10-6051.001, 10-6051.002, 10-6051.003, 106052,10-6054, 15-6011,15-6012, 15-6021,15-6041, 15-6051, 15-6052, 15-6054, 20-6011, 20-6012, 20-6021, 20-6041, 20-6051.001, 20-6051,002, 20-6052, 20-6054, 25 6011, 25-5012, 25-6021, 25-6041, 25-6051.001, 25-6051.002, 25-6051.003, 25-6052, 25-6054, 30-6011, 30-6012, 30-6021, 30-6041, 30-6051.001, 30-6051.002, 30-6051.003, 30-6052, 30-6054, 35-6011, 35-6012, 35-6021, 35-6041, 35-6051.001, 35-6051.002, 35-6052, 35-6054, 70-6011, 70-6012, 70-6021, 70-6041, 70-6051, 70-6052, 70-6054.

 

Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους οικείους Κ.Α. στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017, καθώς και των επόμενων οικονομικών ετών.

 

4. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.