Απόφαση 124499/16

Απόφαση 124499/2016: Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 124499/2016: Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 2933/Β/2016), 14-09-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 1, 63, 97, 98, 214, 225, 238, 254, 257, 258 και 280 παράγραφος Ι του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως σήμερα ισχύουν.

 

2. Την πράξη υπουργικού συμβουλίου υπ' αριθμόν 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

3. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

4. Την υπ' αριθμόν 77912/16422/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΡ1Γ-ΣΩΛ).

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Τη με αριθμό 288/17-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων περί εκ νέου έγκρισης σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω Δήμου.

 

8. Το με αριθμό 3/16-02-2016 Πρακτικό (αριθμός Γνωμοδότησης 3/16-02-2016) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Ιωαννίνων, με το οποίο εγκρίθηκε η με αριθμό 288/17-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου.

 

9. Τη με αριθμό 5707/19-08-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετσόβου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τη με αριθμό 288/17-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων που αφορά στην έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων, ο οποίος έχει ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες

 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

 

Κεφάλαιο 2.2 Αρμοδιότητες ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ Υπηρεσιών

 

Άρθρο 11: Γραφεία Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας-Τοπικής Κοινότητας

 

Μέρος 3: Διοίκηση-Εποπτεία-Συντονισμός

 

Άρθρο 12: Διοίκηση-Εποπτεία-Συντονισμός

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 14: Κανονισμοί λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 15: Ειδικές θέσεις

Άρθρο 19: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 21: Τελικές διατάξεις

 

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 25-08-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.