Απόφαση 1283/94

Απόφαση 1283/1994: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Νεοχωρίου νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1283/1994: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Νεοχωρίου νομού Άρτας, (ΦΕΚ 648/Δ/1994), 30-06-1994.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού Νεοχωρίου όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 3/1994 ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοχωρίου και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.

 

5. Την υπ' αριθμόν 741/1994 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

6. Την με αριθμό πρακτικού 2 (θέμα 1ο) της 24-03-1994 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

7. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας.

 

8. Το εγκεκριμένο σχέδιο διανομής του οικισμού.

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Νεοχωρίου νομού Άρτας όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα κλίμακα 1:5000, που συντάχθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπιου ελέγχου.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

α. Εντός των ορίων του οικισμού να ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με εμβαδόν αρτιότητας εντός των ορίων του σχεδίου διανομής του οικισμού 300 m2 για δε το υπόλοιπο τμήμα 600 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θα θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με τα οποίο εμβαδόν είχαν την 03-05-1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τον ανωτέρω οικισμό να ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, όπως φαίνονται στα δελτία Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Νεοχωρίου νομού Άρτας στην κατηγορία όχι περιαστικός, όχι παραλιακός, όχι τουριστικός, δυναμικός, αδιάφορος, συνεκτικός και μεγάλος.

 

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος της Κοινότητας Νεοχωρίου.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.1283.94

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 11-04-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.