Απόφαση 1301/92

Απόφαση ΕΠΑ/1301/1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Ολυμπιάδας νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1301/1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Ολυμπιάδας νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 890/Δ/1992), 26-08-1992.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 30/1991 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Ολυμπιάδας με την οποία κινήθηκε η διαδικασία πολεοδόμησης του οικισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 109/1991 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Ολυμπιάδας με την οποία γνωμοδότησε επί της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 12η/1992 γνωμοδότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την πολεοδομική μελέτη επέκτασης οικισμού Ολυμπιάδας, όπως αυτή φαίνεται στις 5 πινακίδες ρυμοτομικού σχεδίου, οι οποίες αφού θεωρήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

2. Εγκρίνουμε τον πολεοδομικό κανονισμό της περιοχής της Πολεοδομικής Μελέτης ο οποίος έχει ως εξής:

 

Α. Αρτιότητα ελάχιστο εμβαδόν 300 m2 ελάχιστο πρόσωπο 12 m. Κατά παρέκκλιση οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όσο εμβαδόν και πρόσωπο θα έχουν μετά την πράξη εφαρμογής με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Β. Συντελεστής Δόμησης: 0.40

 

Γ. Ποσοστό κάλυψης 60%

 

Δ. Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος 7.5 m με προσαύξηση, λόγω στέγης κλίσης 30%

 

Ε. Όροφοι 2

 

ΣΤ. Υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με κεραμίδια.

 

Ζ. Απαγορεύεται η κατασκευή pilotis.

 

Η. Υποχρεωτικός έλεγχος από Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

a.1301.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 23-07-1992

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.