Απόφαση 130646/84

Απόφαση 130646/1984: Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 130646/1984: Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, (ΦΕΚ 154/Β/1984), 19-03-1984.

 

Ο Υπουργός Εργασίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 4 του νόμου 1396/1983 για τις υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 400/1976 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

3. Την από 29-02-1984 γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

4. Την από 20-02-1984 γνώμη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τον τρόπο έκδοσης και θεώρησης, τον τύπο, τον τρόπο τήρησης και το περιεχόμενο του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας ως κατωτέρω:

 

Ι. Έκδοση - Θεώρηση

 

Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας, πριν την έναρξη των εργασιών, και εφόσον το έργο εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 1396/1983, ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος ολόκληρου του έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί, ο κύριος του έργου υποχρεούται να προμηθευτεί ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.

 

Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας θεωρείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις, Τμήματα, ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ΙΙ. Τύπος ημερολογίου μέτρων ασφαλείας

 

Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας έχει σχήμα ορθογώνιο, και διαστάσεις σελίδας γραφομηχανής (ΝΤΙΝΑ 4). Έχει 100 σελίδες αριθμημένες και φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

 

1. Στο εξώφυλλο.

 

α) Επάνω αριστερά, σε δύο στίχους.

Ελληνική Δημοκρατία

Υπουργείο Εργασίας

 

β) Στη μέση, σε ένα στίχο.

Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας

 

γ) Κάτω και δεξιά

Έτος έκδοσης

 

2. Στην δεύτερη σελίδα του εξώφυλλου αναγράφονται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου 1396/1983, η παράγραφος 1 του άρθρου 113 του προεδρικού διατάγματος 1073/1981 και η απόφαση αυτή.

 

3. Στην τρίτη σελίδα του ημερολογίου καταχωρίζονται κατά σειρά.

 

α) Επάνω στο κέντρο της σελίδας και μέσα σε πλαίσιο ο αριθμός άδειας του έργου και η ημερομηνία έκδοσής της:

 

Αριθμός αδείας: __________

 

β) Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη:

 

Ιδιοκτήτης: __________

 

γ) Το ονοματεπώνυμο του / των επιβλέποντα / επιβλεπόντων μηχανικού / μηχανικών ο αριθμός μητρώου του / τους στο Πολεοδομικό Γραφείο και η σφραγίδα του / τους.

 

Επιβλέπων μηχανικός (Ειδικότητα): __________

Αριθμός μητρώου Πολεοδομικού Γραφείου __________ Σφραγίδα __________

Επιβλέπων μηχανικός (Ειδικότητα): __________

Αριθμός μητρώου Πολεοδομικού Γραφείου __________ Σφραγίδα __________

Επιβλέπων μηχανικός (Ειδικότητα): __________

Αριθμός μητρώου Πολεοδομικού Γραφείου __________ Σφραγίδα __________

 

δ) Το ονοματεπώνυμον και τα πλήρη στοιχεία (αριθμός δελτίου ταυτότητος) του εργολάβου ή υπεργολάβου ολόκληρου του έργου.

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος ολόκληρου του έργου __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

 

ε) Το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία (αριθμός δελτίου ταυτότητος) των εργολάβων ή υπεργολάβων κατά υπεργολαβίες με την ένδειξη της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των σχετικών εργασιών ως εξής:

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος κατεδαφίσεων: __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος εκσκαφών: __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος: __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος δομικών: (χτισίματα) __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος κουφωμάτων: __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος αμμοκονιαμάτων (σοβάδες): __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος ηλεκτρολογικών - μηχανολογικών: __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος υδραυλικών: __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος δαπέδων: (μάρμαρα, μωσαϊκά, ξύλινα πατώματα κ.λ.π.) __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος επενδύσεων: (πλακάκια, μάρμαρα, κ.λ.π.) __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

(*) Εργολάβος / υπεργολάβος χρωματισμών: __________

Διεύθυνση Κατοικίας __________ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας __________

Ημερομηνία έναρξης __________ λήξης __________

 

4. Όλες οι υπόλοιπες σελίδες του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας χωρίζονται οριζοντίως στη μέση σε τρόπο ώστε να μπορούν να φέρουν δυο αναγραφές παρατηρήσεων.

 

Στο αριστερό άκρο της σελίδας και στο 1/4 του πλάτους της χωρίζεται περιθώριο. Μέσα στο περιθώριο και σε καθένα από τα δυο τμήματα της σελίδας αναγράφεται η ημερομηνία και η ιδιότητα του ατόμου που κάνει την παρατήρηση (πχ. επιβλέπων μηχανικός). Στο υπόλοιπο πλάτος της σελίδας και στα δυο τμήματά της αναγράφεται η λέξη παρατήρηση μέσα σε πλαίσιο και από κάτω από το πλαίσιο χωρίζεται ο χώρος στη μέση, ώστε να δημιουργηθούν δυο στήλες. Στην αριστερή στήλη γράφεται η ένδειξη διαπίστωση και στην δεξιά ή ένδειξη υπόδειξη. Στο κάτω δεξιό άκρο κάθε στήλης, η ένδειξη υπογραφή.

 

ΙΙΙ. Τρόπος τήρησης ημερολογίου - Περιεχόμενο

 

Οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1396/1983 υπόχρεοι για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας συμπληρώνουν την ημερομηνία, την ιδιότητά τους στο εργοστάσιο και την διαπίστωση που προέκυψε από τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο που διενήργησαν. Προσθέτουν στην αντίστοιχη στήλη, όταν αυτό χρειάζεται, και την πρόταση για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

 

Εκτός από τις υποχρεωτικές αναγραφές των τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων, που προβλέπονται από την νομοθεσία, οι υπόχρεοι μπορούν να αναγραφούν στο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας και οποιαδήποτε άλλη διαπίστωση ή πρόταση τους που υποβοηθά την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο εργοτάξιο.

 

Στο τέλος κάθε διαπίστωσης και κάθε πρότασης ο συντάκτης υπογράφει.

 

IV. Τρόπος χορήγησης αντιγράφων

 

Καθένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, από τον εργολάβο ή υπεργολάβο ολοκλήρου του έργου ή όταν αυτοί δεν υπάρχουν από τον κύριο του έργου, αντίγραφα από το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.

 

Το γνήσιο των αντιγράφων βεβαιώνεται από την Διεύθυνση, Τμήμα ή Γραφείο, Επιθεώρησης Εργασίας, που έχει θεωρήσει το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 06-03-1984.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.