Προεδρικό διάταγμα 1073/81 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται με μέριμνα του εργοδότη ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας, της Εργασίας στο οποίο αναγράφονται τα ως κατωτέρω αναφερόμενα ως και οριζόμενα τοιαύτα εκ συναφών διατάξεων ή κανόνων ασφάλειας.

 

α) Ο αριθμός της θεωρημένης βεβαίωσης του επιβλέποντα μηχανικού που αφορά στην καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων και αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 778/1980 περί των μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

 

β) Οι κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως εργασιών που έχουν διακοπεί λόγω θεομηνίας.

 

γ) Οι, κατά το άρθρο 13 του παρόντος, επιθεωρήσεις των πρανών ορυγμάτων και των αντιστηρίξεων των.

 

δ) Η, κατά το άρθρο 35 του παρόντος, άδεια του επιβλέποντος μηχανικού για την περίπτωση εγκατάστασης, ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος (όπως και η εν προκειμένω ενίσχυσή του).

 

ε) Οι, κατά την παράγραφο ΙΕ' του άρθρου 60 του παρόντος, γενικές επιθεωρήσεις συρματόσχοινων όπως και οι κατά την παράγραφο ΙΖ' του αυτού άρθρου απαιτούμενοι επανέλεγχοι.

 

ζ) Οι, κατά το άρθρο 67 του παρόντος οριζόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων.

 

2. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.