Απόφαση 131958/17

Απόφαση 131958/3433/2017: Τροποποίηση ορίων οικισμού Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας για διόρθωση σφαλμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 131958/3433/2017: Τροποποίηση ορίων οικισμού Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας για διόρθωση σφαλμάτων, (ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/2017), διόρθωση (ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/2018), 19-12-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, παράγραφος ΣΤ του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

4. Την υπ' αριθμόν 148/1987 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 1033/Δ/1987) κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμός δόμησης στον οικισμό Πρωτόπαππα νομού Ιωαννίνων.

 

5. Η υπ' αριθμόν 8639/93/1994 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 255/Δ/1994) Έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου οικοπέδων στην κοινότητα Πρωτόπαππα νομού Ιωαννίνων,

 

6. Την Εγκύκλιο 6963/1506/15/1996 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Τις υπ' αριθμόν 355/2016 και 28/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας.

 

8. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 65595/2043/19.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

9. Το Πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης (θέμα 2ο ΗΔ) / 08-11-2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Και επειδή:

 

Η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα υπαγορεύεται από πολεοδομικά κριτήρια, αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών και στην άρση και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων.

 

Συνεπώς υφίσταται ανάγκη, λόγω σφάλματος που έχει υπεισέλθει και πλάνης περί τα πράγματα, να τροποποιηθούν τα όρια του οικισμού και να μετατεθούν κατά μικρή απόσταση, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια και βάσει της πραγματικής κατάστασης που υπήρχε κατά τη δημοσίευση του νόμου 1337/1983, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση των ορίων του οικισμού Πρωτόπαππα Δήμου Ζίτσας και του συνεκτικού τμήματος αυτού, όπως αυτά απεικονίζονται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:2000.

 

a.131958.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 01-12-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.