Απόφαση 131/91

Απόφαση 131/1991: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Βρυσούλες Γραμμενίτσας νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 131/1991: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Βρυσούλες Γραμμενίτσας νομού Άρτας, (ΦΕΚ 39/Δ/1991), 01-02-1991.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών Υπαλλήλων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας που εκπόνησαν τη σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους παραπάνω μελετητές.

 

5. Την υπ' αριθμόν 80/1990 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Γραμμενίτσας αντίστοιχα καθώς και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.

 

6. Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη οριοθέτηση οι σημερινές αλλά και οι μελλοντικές ανάγκες του οικισμού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 4445/1990 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας.

 

8. Τη γνωμοδότηση με αριθμό πρακτικού 7 (θέμα 3ο) της 14-12-1990 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Βρυσούλες Γραμμενίτσας νομού Άρτας όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα κλίμακα 1:5.000, που συντάχθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου και συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

α. Εντός των ορίων του οικισμού να ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με εμβαδόν αρτιότητας 600 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με οποίο εμβαδόν είχαν την 03-05-1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τον ανωτέρω οικισμό να ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, όπως φαίνονται στα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα. Επί πλέον οι οικοδομές με εξαίρεση τις προσθήκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 20 τουλάχιστον m από τον άξονα της επαρχιακής οδού Άρτας Χανόπουλου.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Βρυσούλες Γραμμενίτσας νομού Άρτας στην κατηγορία όχι περιαστικός, όχι παραλιακός, όχι τουριστικός, όχι δυναμικός, αδιάφορος, συνεκτικός και μικρός.

 

Η παρούσα απόφαση και το διάγραμμα που τη συνοδεύει να αναρτηθούν στο Γραφείο 2 του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας επί 15 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.131.91

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 10-01-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.