Απόφαση 15256/82

Απόφαση 15256/ΙΙΙ-2/ΙΙΙ-1/1982: Ρύθμιση οφειλών από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών του άρθρου 120 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 15256/ΙΙΙ-2/ΙΙΙ-1/1982: Ρύθμιση οφειλών από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών του άρθρου 120 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 145/Β/1982), 02-04-1982.

 

Οι Υπουργοί Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και όπως αυτό ισχύει σήμερα.

 

2. Την από 27-01-1982 εισήγηση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για τη ρύθμιση οφειλών από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών, αποφασίζουμε:

 

1. Οι ανεξόφλητες οφειλές που υπάρχουν στα Δημόσια Ταμεία κατά την δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από πρόστιμα αυθαίρετης κατασκευής, που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 120 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ρυθμίζονται σε δόσεις, ως εξής:

 

α) Αν το οφειλόμενο βεβαιωμένο χρέος ανέρχεται μέχρι το ποσό των 3.000.000 δραχμών καταβάλλεται σε δέκα ίσες τριμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται στις 28-02-1983.

 

β) Αν το οφειλόμενο βεβαιωμένο χρέος υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 δραχμών καταβάλλεται κατά το τμήμα των πρώτων 3.000.000 δραχμών σε δέκα ίσες τρίμηνες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι τις 28-02-1983 και κατά το υπόλοιπο τμήμα το πάνω από τις δραχμές 3.000.000 σε δύο ίσες δόσεις ταυτόχρονα με την πρώτη και δεύτερη δόση για τα πρώτα 3.000.000 δραχμές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 27230/1760/1982 απόφαση (ΦΕΚ 570/Β/1982), με την 47452/2551/1982 απόφαση (ΦΕΚ 926/Β/1982), με την 48486/3146/1982 απόφαση (ΦΕΚ 25/Β/1983).

 

2. Οι ρυθμιζόμενες οφειλές απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

3. Οι εφεξής βεβαιούμενες οφειλές από πρόστιμα αυθαίρετης κατασκευής του άρθρου 120 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 καταβάλλονται όπως καθορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 κατά περίπτωση, και η πρώτη δόση μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση στο Δημόσιο Ταμείο.

 

4. Σε περίπτωση εφεξής εκπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσεως από τις ρυθμιζόμενες οφειλές, επιβάλλονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, και βεβαιώνεται από τα Δημόσια Ταμεία οίκοθεν οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για τις οποίες έγινε η απαλλαγή της πιο πάνω παραγράφου 2 της παρούσας.

 

5. Τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί, καθώς και κάθε είδους εγγύηση ή ασφάλεια που έχει δοθεί για την είσπραξη ή διασφάλιση των ρυθμιζόμενων οφειλών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την εξόφλησή τους.

 

Εξαιρετικά κατά το χρονικό διάστημα της παραπάνω ρύθμισης και των βεβαιωμένων μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης οφειλών και εφόσον θα γίνεται εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων, αναστέλλεται γι' αυτές η έκδοση προγραμμάτων πλειστηριασμού, η έκδοση και εκτέλεση ενταλμάτων προσωπικής κράτησης και κατά την κρίση του Διευθυντού του αρμόδιου Δημοσίου Ταμείου, με μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

6. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η εγγραφή υποθήκης κατά την διάρκεια της ρύθμισης για τις οφειλές που υπάγονται σ' αυτήν.

 

7. Κατά την διάρκεια της ίδιας ρύθμισης και για εξάμηνο μετά από αυτή, αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών που ρυθμίζονται ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης συμμορφώνεται ή όχι, προς τη ρύθμιση που έγινε.

 

8. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα κυρωθεί νομοθετικά.

 

Αθήνα, 16-03-1982

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.