Απόφαση 1536/86

Απόφαση 1536/1986: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αγίου Γερμανού - Λαιμού - Μικρολίμνης - Πύλης - Βαρικού του νομού Φλώρινας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1536/1986: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αγίου Γερμανού - Λαιμού - Μικρολίμνης - Πύλης - Βαρικού του νομού Φλώρινας, (ΦΕΚ 592/Δ/1986), 07-07-1986.

 

Ο Νομάρχης Φλώρινας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την 5879/1985 απόφαση για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Νομού Φλώρινας που έχουν πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Την 6/23/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

7. Τις 11/1986, 1/1986, 18/1985, 6/1986, 58/1985 των Κοινοτικών Συμβουλίων Αγίου Γερμανού, Λαιμού, Μικρολίμνης, Πύλης και Βαρικού αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

 

I. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Αγίου Γερμανού - Λαιμού - Μικρολίμνης - Πύλης και Βαρικού του Νομού Φλώρινας, με στοιχεία 1, 2, 3 κ.λ.π., όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

II. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι Δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για τους οικισμούς: Αγίου Γερμανού - Λαιμού - Μικρολίμνης - Πύλης, Βαρικού, αρτιότητα γηπέδου 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδά και πρόσωπο είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι Δόμησης

 

Α. Για τους οικισμούς της ομάδας Αγίου Γερμανού, τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

a.1536.86.1

a.1536.86.2

 

Β. Λαιμού - Μικρολίμνης, τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

a.1536.86.3

 

a.1536.86.4

a.1536.86.5

a.1536.86.6Γ. Πύλης - Βαρικού, τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

a.1536.86.7

a.1536.86.8

a.1536.86.9

a.1536.86.10

a.1536.86.11

a.1536.86.12

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), και του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) εκτός από την παράγραφο 7 του άρθρου 9 αυτού για τους οικισμούς Αγίου Γερμανού, Λαιμού, Μικρολίμνης, Πύλης.

 

Η απόφαση αυτή, με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Φλώρινα, 09-04-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.