Απόφαση 1558/93

Απόφαση ΕΠΑ/1558/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Ελαιοχώρια νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1558/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Ελαιοχώρια νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 54/Δ/1993), 03-02-1993.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 37/1992 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Ελαιοχωρίων γνωμοδότησε επί της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Ελαιοχωρίων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 13/3ο/1992 γνωμοδότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο περιοχής εντός ορίων οικισμού Ελαιοχώρια, όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα ρυμοτομίας, το οποίο αφού θεωρήθηκε από το Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

2. Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής πολεοδομικής μελέτης, ο οποίος έχει ως εξής:

 

συντελεστής δόμησης 0.60
ποσοστό κάλυψης 70%
μέγιστο ύψος 7.5 m με υπέρβαση λόγω κεκλιμένης στέγης max κλίσης 30%.
αριθμός ορόφων 2
αποστάσεις από όρια 2.5 m.
αρτιότητα 10 m πρόσωπο 300 m2 εμβαδόν

 

Υποχρεωτικός ο έλεγχος της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούν δαπάνη ούτε εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1558.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 14-01-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.