Απόφαση 159565/15

Απόφαση 159565/16251/2015: Τροποποίηση - συμπλήρωση - διόρθωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 159565/16251/2015: Τροποποίηση - συμπλήρωση - διόρθωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου, (ΦΕΚ 2707/Β/2015), 15-12-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδίως των άρθρων 97 και 280.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 και των [ΠΔ] 22/1990 και [ΠΔ] 50/2001 προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/Β/2011) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Γενικό Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών - με εντολή Γενικού Γραμματέα.

 

7. Την υπ' αριθμόν 64993/13431/2011 (ΦΕΚ 2183/Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 257/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

8. Τις υπ' αριθμούς 64993/13431/2011 (ΦΕΚ 2183/Β/2011), 86280/9488/2013 (ΦΕΚ 2736/Β/2013) και 141908/13791/2013 (ΦΕΚ 3413/Β/2013) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί ψήφισης και τροποποίησης - συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 249/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, περί τροποποίησης, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 69/2015 απόφαση - γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 249/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

2. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

Τη διαγραφή της οργανικής μονάδας με την αντίστοιχη αρίθμηση:

 

δ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

Την προσθήκη της οργανικής μονάδας με την αντίστοιχη αρίθμηση:

 

στ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης

 

Τη διαγραφή στο άρθρο 14 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στην πέμπτη γραμμή της φράσης: καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.
τη διαγραφή ολόκληρης της παραγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση: δ) Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών

 

Την προσθήκη (στ) παραγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση:

 

(στ) Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

 

1) Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωση τους, την ασφάλιση τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

 

2) Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

 

3) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

 

4) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

 

5) Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

 

6) Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

 

7) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

 

8) Μεριμνά για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων, λιπαντηρίου και πλυντηρίου των οχημάτων του Δήμου.}

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Άρθρο 28: Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

 

Την προσθήκη στην παράγραφο 2 (μόνιμο προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): μίας (1) θέσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών, με τις θέσεις του κλάδου αυτού να διαμορφώνονται συνολικά σε μια (1).

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Άρθρο 33: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

α) στο (8) Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Διαγράφεται το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων.

 

β) στο (14) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προστίθεται το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων.

 

Από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 67765/2015 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, δύναται να προκληθεί δαπάνη ύψους 1.600,00€ στον προϋπολογισμό του έτους 2015 που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 30-6011.001, 30-6051.009, 30-6051.003,. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ανάλογη δαπάνη, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμόν 64993/13431/2011 (ΦΕΚ 2183/Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμούς 64993/13431/2011 (ΦΕΚ 2183/Β/2011), 86280/9488/2013 (ΦΕΚ 2736/Β/2013) και 141908/13791/2013 (ΦΕΚ 3413/Β/2013) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 09-12-2015

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.