Απόφαση 1642/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου Κεφαλλονιάς και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

 

Ενότητα Α1: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

1. Γενικός Γραμματέας

2. Γραφείο Δημάρχου

3. Νομική Υπηρεσία

4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

5. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

 

α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

β) Γραφείο Αστυνόμευσης

 

Ενότητα Β1: Επιτελικές υπηρεσίες

 

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

β) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας

 

Ενότητα Γ1: Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

 

1. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής

β) Τμήμα Αλιείας

γ) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

δ) Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας

 

2. Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

 

α) Γραφείο Τουριστικού Προγραμματισμού και Τουριστικής Προβολής

β) Γραφείο Αξιοποίησης Τουριστικών θερέτρων

 

Ενότητα Δ1: Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

1. Διεύθυνση Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

β) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Πολεοδομικών Εφαρμογών

 

2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Κοιμητηρίων.

β) Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

 

3. Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης

β) Τμήμα Επιχειρησιακής Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης

 

4. Διεύθυνση Καθαριότητας και Κοινόχρηστων χώρων που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα αστικών στερεών αποβλήτων

β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων

γ) Τμήμα Καθαριότητας Δημοτικών Ενοτήτων

 

Ενότητα Ε1: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

 

1. Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού και Απασχόλησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Γραφείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Απασχόλησης

β) Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 

2. Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Γραφείο Πρόνοιας

β) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων

γ) Γραφείο Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 

Ενότητα ΣΤ1: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

β) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου

 

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου

β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

γ) Τμήμα Ταμείου

δ) Τμήμα Προμηθειών

 

3. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 

4. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία

 

α) Γραφείο Δημοτολογίων - Μητρώο Αρρένων - Εκλογικών Καταλόγων

β) Γραφείο Ληξιαρχείων - Πολιτικών Γάμων

 

5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων - Σηματοδότησης, Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, Τοπογραφικών εργασιών, Κτηματολογίου.

 

(β) Τμήμα Μελετών και Κατασκευής Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Κτιριακών Έργων και Η/Μ, Τεχνική Στήριξη Επιχειρήσεων

 

(γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισμού - Συνεργείων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.