Απόφαση 1642/12

Απόφαση 1642/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κεφαλλονιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1642/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κεφαλλονιάς, (ΦΕΚ 724/Β/2012), 13-03-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ιδίως των άρθρων 97 και 280.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 και των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 22/1990 και [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την με αριθμό 435/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς, περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

6. Την με αριθμό 21/2011 απόφαση - γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης νομού Κεφαλληνίας- Ιθάκης, με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς.

 

7. Την υπ' αριθμόν 15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την με αριθμό 435/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς, περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες αυτοτελούς τμήματος τουριστικής ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Διοίκησης - Εποπτείας - Συντονισμός

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 38: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κέρκυρα, 29-02-2012

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.