Απόφαση 1648/89

Απόφαση ΤΠ/1648/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης του οικισμού Αρκίτσας, νομού Φθιώτιδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/1648/1989: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης του οικισμού Αρκίτσας, νομού Φθιώτιδας, (ΦΕΚ 196/Δ/1989), 12-04-1989.

 

Ο Νομάρχης Φθιώτιδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) τροποποίησης των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων.

 

3. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την 4/1989 θέμα 8ο γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Φθιώτιδας.

 

6. Την 24/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

1. Όρια οικισμού: Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Αρκίτσας που περικλείεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Α, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33Α, 34, 35, 36 όπως φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσης, σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

2. Γενικοί όροι δόμησης: Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Εντός των ορίων του οικισμού να ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και ειδικότερα η αρτιότητα καθορίζεται σε 1000 m2.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού:

 

Για τον οικισμό Αρκίτσας καθορίζεται η ένταξή του στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α) Θέση στο χώρο: Παραλιακός

β) Βαθμός προστασίας: Αδιάφορος

γ) Δυναμικότητα: Δυναμικός

δ) Βαθμός διασποράς: Συνεκτικός

ε) Μέγεθος: Μεσαίος

 

4. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού πρέπει να θεωρείται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. Κατά τα λοιπά οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) καθώς και στο από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Το διάγραμμα Π1.1 της οριοθέτησης του οικισμού σε κλίμακα 1:5000 θ' αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών επί ένα Δεκαπενθήμερο.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 20-03-1989

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε τροποποιητική απόφαση υπ' αριθμόν ΤΠ/3863/1993 (ΦΕΚ 821/Δ/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.