Απόφαση 1658/92

Απόφαση 1658/1992: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Ράμιας νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1658/1992: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Ράμιας νομού Άρτας, (ΦΕΚ 611/Δ/1992), 28-06-1992.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών Υπαλλήλων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας που εκπόνησαν τη σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως αυτό συμπληρώθηκε.

 

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συμπληρώθηκαν από τους παραπάνω μελετητές.

 

6. Την υπ' αριθμόν 39/1991 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Ράμιας αντίστοιχα καθώς και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.

 

7. Την υπ' αριθμόν 234/1992 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας.

 

8. Την με αριθμό πρακτικού 1 (θέμα 3ο) της 28-01-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Ράμιας νομού Άρτας, όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα 1:5000 περίπου, που συντάχθηκε βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου, και συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

α) Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με εμβαδόν αρτιότητας 400 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν την 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Για τον ανωτέρω οικισμό να ισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης, όπως φαίνονται στα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα.

 

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Ράμιας Νομού Άρτας στην κατηγορία περιαστικός, όχι παραλιακός, όχι τουριστικός, όχι δυναμικός, αδιάφορος, όχι συνεκτικός και μεσαίος.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Άρτας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.1658.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 17-04-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.